mgr inż. Anna Otręba

Z wykształcenia ogrodnik (ukończyła w 1995 r. Akademię Rolniczą w Lublinie) i leśnik (ukończyła w 2000 r. Zaoczne Studia Zawodowe na SGGW). Pracę doktorską pod tytułem "Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na rozprzestrzenianie się czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina Ehrh.) w Puszczy Kampinoskiej" obroniła w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w 2013 roku. Pracę w Kampinoskim Parku Narodowym rozpoczęła w 1996 r. Od 2002 r. w Zespole ds. Nauki i Monitoringu Przyrody zajmuje się  ekologią lasu, badaniami drzewostanów i gatunkami roślin inwazyjnych.

Publikacje:

Publikacje naukowe:

Olejniczak I., Górska E. B., Kondras M., Oktaba L., Gozdowski D., Jankiewicz U., Prędecka A., Dobrzyński J., Otręba A., Tyburski Ł., Hewelke E. 2017. Pożar – czynnik kształtujący liczebność mikroorganizmów i mezofauny w glebach leśnych. Rocznik Ochrony Środowiska, 19: 511-526.

Otręba A., Marciszewska K., Janik D. 2017. Is cut-stump and girdling an efficient method of black cherry Prunus serotina Ehrh. eradication? Folia Forestalia Polonica, series A – Forestry, 59 (1): 14–24.

Zaniewski P. T., Otręba A. 2017. Reakcja roślinności runa na pożar pokrywy gleby w zespole Peucedano−Pinetum W. Mat. (1962) 1973 w Kampinoskim Parku Narodowym. Sylwan 161 (12): 991−1001.

Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Sienicka P., Otręba A., Torzewski K., Oktaba L. 2012: Zapas węgla organicznego w glebach leśnych zespołu kontynentalnego boru mieszanego świeżego na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Roczniki Gleboznawcze, t. 63 z. 4: 26-33

Kucharski L., Michalska-Hejduk D., Kopeć D., Dembek A., Kloss M., Kębłowska A., Otręba A. 2010. Mapa roślinności rzeczywistej pasów bagiennych  Kampinoskiego Parku Narodowego, 1: 40 000, Łódź, Wydawnictwo EKO-GRAF.Otręba A. 2010. The environmental and vegetational impact on the invasion of black cherry Prunus serotina Ehrh. In Kampinos National Park. [w:] Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Polish Jurnal of Botany, vol. 79, supp. 1: 51. (streszczenie referatu)

Otręba A., Mędrzycki P. 2009. Inwazja czeremchy amerykańskiej Prunus serotina Ehrh w Kampinoskim Parku Narodowym jako efekt działalności człowieka i ekspansywnych cech gatunku. [w:] Andrzejewska A., Lubański A. (red.) Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych, KPN, Izabelin: 259-270.

Otręba A., 2008. Rozprzestrzenianie się obcych inwazyjnych gatunków roślin jako realne zagrożenie dla przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego. Dokumentacja Geograficzna, 37:194-204.

Mędrzycki P., Otręba A., Pabianek P., Bryś K., Panufik-Mędrzycka D., Gwiazda S., Anczarska J. 2007. Badania rozmieszczenia i liczebności drzewiastych inwazyjnych gatunków obcych (IGO) a czynna ochrona zagrożonych ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.9. Zeszyt 2/3 (16): 245 - 253

Otręba A., Ferchmin M. 2007. Obce gatunki drzew miarą przekształcenia przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.9. Zeszyt 2/3 (16): 234 - 244

 

 Publikacje popularnonaukowe:

Otręba A. 2015. Od przybysza do najeźdźcy – inwazje w świecie roślin. Puszcza Kampinoska 1-2: 8-10.

Kębłowska A., Otręba A., Danyłow J. 2014. Rośliny i zwierzęta inwazyjne wokół nas. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin. Wydawnictwo Epograf

Marczak D., Andrzejewska A., Danyłow J., Deptuła M., Kębłowska A., Olszewski A., Otręba A., Pepłowska-Marczak D., Tyburski Ł. 2013-2014. Imponujący dorobek. Puszcza Kampinoska 3-4 (2013) – 1 (2014): 35-42.

 

Marczak D., Andrzejewska A., Otręba A., Kębłowska A., Deptuła M., Pepłowska-Marczak D., Danyłow J., Tyburski Ł., Olszewski A. 2013. Badania naukowe w Kampinoskim Parku Narodowym na przestrzeni 55 lat. Puszcza Kampinoska 3-4

Okołów G., Andrzejewska A., Kębłowska A., Otręba A., Marczak D. 2013. Kampinoski Park Narodowy. ARW Grzegorczyk

Otręba A., Kębłowska A., Danyłow J. 2013. Reintrodukcje i restytucje roślin i zwierząt w Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 3-4

Okołów G., Andrzejewska A., Kębłowska A., Otręba A., Marczak D. 2013. Kampinoski Park Narodowy. ARW Grzegorczyk

Otręba A., Kębłowska A., Danyłow J. 2013. Reintrodukcje i restytucje roślin i zwierząt w Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 3-4

Otręba A., Głowacka M., 2004. Cis pospolity w Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 4:1-4

Andrzejewska A, Olech B., Otręba A., Owadowska E., 2003. Pory roku w Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 3-4: 5-9
Otręba A., Lubański A., 2002. Sędziwe drzewa Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 1:3-7

 

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Bomanowska A., Kirpluk I., Michalska-Hejduk D., Otręba A. 2015. The importance of archival data in the present-day botanical research – about the monograph by Roman Kobendza Phytosociological relations of Kampinoska primeval forest (1930). [W:] Contribution of amateur naturalists into biological diversity studies. Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute, Beregszász, Ukraina, s. 39-47.

Janik D., Marciszewska K., Otręba A. 2015. Naturalność i różnorodność florystyczna fitocenoz borów sosnowych chronionych czynnie i biernie w Kampinoskim Parku Narodowym [W:] Lasy w parkach i rezerwatach przyrody, D. Marczak, Ł. Tyburski (red.). Izabelin, s. 35-46.

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Otręba A., Pepłowska-Marczak D. 2014. Kampinoski Park Narodowy [W:] Stan środowiska w województwie Mazowieckim w 2013 roku. (opr. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie) WIOŚ w Warszawie. Warszawa. s. 167-173.

Bomanowska A., Ferchmin M., Kirpluk I., Otręba A. 2014. Inwazyjne gatunki roślin we florze Puszczy Kampinoskiej. [W:] Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie. Otręba A., Michalska-Hejduk D. (red.). Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 25-35.

Bomanowska A., Kirpluk I., Adamowski W., Palus J., Otręba A. 2014. Problem inwazji roślin obcego pochodzenia w polskich parkach narodowych. [W:] Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie. Otręba A., Michalska-Hejduk D. (red.). Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 9-14.

Michalska-Hejduk D., Otręba A. 2014. Cel i teren opracowania. [W:] Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie. Otręba A., Michalska-Hejduk D. (red.). Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 15-17.

Otręba A. 2014. Czeremcha amerykańska Padus serotina (Ehrh.) Borkh. [W:] Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie. Otręba A., Michalska-Hejduk D. (red.). Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 69-73.

Otręba A., Bomanowska A., Michalska-Hejduk D. 2014. Podsumowanie – propozycje działań ochronnych. [W:] Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie. Otręba A., Michalska-Hejduk D. (red.). Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 99-101.

Otręba A., Kurek P., Wiatrowska B. 2014. Program zwalczania inwazyjnych gatunków drzewiastych obcego pochodzenia w Kampinoskim Parku Narodowym – zakres i skuteczność. [W:] Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie. Otręba A., Michalska-Hejduk D. (red.). Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 89-97.

Otręba A., Michalska-Hejduk D. 2014. Metody zbioru i opisu danych. [W:] Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie. Otręba A., Michalska-Hejduk D. (red.). Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 19-24.

Michalska-Hejduk D., Kopeć D., Kucharski L., Kębłowska A., Otręba A., Kloss M., Dembek A., 2011, Roślinnosć terenów mokradłowych - stan zachowania i tendencje dynamiczne, w: Okruszko T., Mioduszewski W., Kucharski L. (red.), Ochrona i renaturalizacja mokradeł Kampinoskiego Parku Narodowego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 11-43

Andrzejewska A., Ferchmin M., Kębłowska A., Otręba A.. 2010. Charakterystyka geobotaniczna Puszczy Kampinoskiej [w:] Obidzinski A. (red.) Z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej, PTB Zarząd Główny, Warszawa: 41-56.

Otręba A., Ferchmin M., Kębłowska A., Kloss M., Michalska-Hejduk D. 2010. Ochrona flory i roślinności w Kampinoskim Parku Narodowym. [w:] Obidziński A. (red.) Z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej, PTB Zarząd Główny, Warszawa: 67-91.

Głowacka M., Michalski G., Otręba A. 2004. Common Yew Taxus baccata L. in Kampinoski National Park. s. 341-343. [W:] Kerekovic D. (red.). Hrvatski Informaticki Zbor – GIS Forum, Zagreb, University of Silesia, Katowice. 458 s.

Otręba A., 2007. Czeremcha amerykańska Prunus serotina Ehrh.– od introdukcji do inwazji.[W]: Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i posterów –abstrakt: 96-97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo