dr Danuta Pepłowska Marczak

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł magistra otrzymała w 2002 roku.

W roku 2004 podjęła Studia doktoranckie na tej samej uczelni. Stopień doktora nauk biologicznych, o specjalności ornitologia, uzyskała w roku 2008.

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rola zróżnicowanej gospodarki leśnej w kształtowaniu zespołów ptaków lęgowych”.

Pracę w Kampinoskim Parku Narodowym podjęła w 2008 roku. Zajmuje się badaniami i monitoringiem ptaków oraz ochroną ich siedlisk.

 

 

 Współpraca:

Koordynuje prace naukowe prowadzone na terenie KPN przez osoby i instytucje zewnętrzne.

Współpracuje z Berezyńskim Rezerwatem Biosfery na Białorusi i Rezerwatem Biosfery Vogezy Północne we Francji. Prowadzi wspólne badania z zakresu ekologii i ochrony ptaków oraz ich siedlisk. Współpracuje ze Stacją Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku  w zakresie badań nad rozmieszczeniem i ekologią ptaków.

Tematy badawcze:

Ptaki dziuplaste wybranych Obszarów Ochrony Ścisłej KPN, 

Rozmieszczenie i wybiórczość siedliskowa lelka na wrzosowiskach w dwóch obszarach chronionych: Kampinoskim Parku Narodowym w Polsce oraz Berezyńskim Rezerwacie Biosfery na Białorusi (wraz z Denisem Ivkoviczem z Berezyńskiego RB),

Wybiórczość siedliskowa oraz rozmieszczenie lelka na wrzosowisku Niepust,

Rozmieszczenie i zmiany liczebności żurawia, zimowanie oraz sukces lęgowy na terenie KPN,

Sukcesja ptaków na powierzchni po pożarze w obwodzie ochronnym Kaliszki

Chrząszcze Berezyńskiego Rezerwatu Biosfery (wraz z Dawidem Marczakiem oraz Sashą Lukashukiem -Berezyński RB). 

 

Programy monitoringu:

Monitoring wybranych gatunków ptaków wymienionych w Dyrektywie Rady 79/409/EWG. Obszary nieleśne i leśne KPN.

Monitoring derkacza. We współpracy z pracownikami terenowymi KPN.

Monitoring lelka na wybranych powierzchniach KPN.

Monitoring sów leśnych na wybranych powierzchniach KPN.

Monitoring żurawia. We współpracy z pracownikami terenowymi KPN.

Monitoring dzięciołów na wybranych powierzchniach KPN.

Publikacje:

Publikacje naukowe:

Peplowska-Marczak D. 2018. Description and characteristic of bird species inhabiting dry coniferous forests exceeding 150 years of age in Kampinos National Park. World Scientific News 92(2): 155-170.

Pepłowska-Marczak D., Ivkovich D., Zaniewski P. 2017. Habitat selectivity and distribution of european nightjar (Caprimulgus europaeus) on two heathlands in Poland and Belarus.Osobo ochraniajemyje prirodnyje territory Belarusi. Issledovanija. Zbornik nauchnyh statiej, 12: 72-85.

Pepłowska-Marczak D. 2016. Liczebność i dynamika populacji ptaków terenów otwartych Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. Zeszyt 35, 3: 27-51.

Pepłowska-Marczak D. 2016. Wpływ zabiegów ochrony czynnej na liczebność i rozmieszczenie lelka Caprimulgus europaeus na wrzosowisku w Kampinoskim Parku Narodowym. Studia i Materiały CEPL w Rogowie. Zeszyt 49A/4: 79-90.

Gadomska A. M., Pepłowska-Marczak D., Romanowski J. 2014. Stwierdzenie krzyżodzioba świerkowego Loxia curvirostra w pokarmie puszczyka Strix aluco w Kampinoskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 33, 2

Génot J-C., Pepłowska-Marczak D., Bogutskiy Y. 2013-2014. Inventaire des chouettes forestières dans les reserves de biosphere de Berezinsky (Belarus), Puszcza Kampinoska (Pologne) et des Vosges du Nord (France). Ann. Sci. Bios. Trans. Vosges du Nord-Pfälzerwald, 17: 87-102.

Lesiński G., Romanowski J., Gryz J., Olszewski A., Kowalski M., Krauze-Gryz D., Olech B., Pepłowska-Marczak D., Tarłowski A. 2013. Small mammals of Kampinos National Park and its protection zone, as revealed by analyses of the diet of tawny owls Strix aluco Linnaeus, 1758. Fragmenta Faunistica 56 (1): 65–81.

Pepłowska-Marczak D. 2014. Wyniki monitoringu czajki Vanellus vanellus i kszyka Gallinago gallinago w Kampinoskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (2): 117-126.

Lesiński G., Romanowski J., Gryz J., Olszewski A., Kowalski M., Krauze-Gryz D., Olech B., Pepłowska-Marczak D., Tarłowski A. 2013. Small mammals of Kampinos National Park and its protection zone, as revealed by analyses of the diet of tawny owls Strix aluco Linnaeus, 1758. Fragmenta Faunistyka 56 (1): 65–81

Pepłowska-Marczak D., 2011. Rębnia częściowa jako element kształtujący populacje drobnych ptaków leśnych. Studia i Materiały CEP-L, 2 (27): 207-218.

Pepłowska-Marczak D., 2009. Pierwsze stwierdzenie terytorialnej włochatki Aegolius funereus w Kampinoskim Parku Narodowym, Kulon 14:121-123.

Pepłowska-Marczak D.,  Marczak D., 2009. Wysokie zagęszczenie terytoriów lelka Caprimulgus europaeus L. 1758 na wrzosowisku Niepust w Kampinoskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. Przyr., 28, 4: 69-74.

Pepłowska-Marczak D., 2009. Znaczenie rębni gniazdowej w  zachowaniu różnorodności gatunkowej ptaków leśnych. Studia i Materiały CEP-L, 2 (21): 80-86.

Marczak D., Hoste-Danyłow A., Melke A., Pacuk B., Pepłowska-Marczak D., Masiarz J., 2012. Rzadkie i interesujące gatunki chrząszczy (Coleoptera) w faunie Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. Przyr., 31, 1: 109-119.

Marczak D.,Pepłowska-Marczak D., Wiśniowski B., Huflejt T. 2012. New Polish localities of two rare wasp species (Hymenoptera): Leucospis dorsigera Fabricius, 1775 (Chalcidoidea: Leucospidae) and Scolia hirta Schrank, 1781 (Vespoidea: Scoliidae). Fragm. faun., 55(1): 25-30.

Palińska K., Pepłowska-Marczak D., Żarski D., Marczak D., 2009. Pijawki (Hirudinida) Kampinoskiego Parku Narodowego – badania wstępne. [W:] Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych, A. Andrzejewska, A. Lubański (red.), Izabelin, 365-371.

Marczak D., Pepłowska-Marczak D., 2008. Zwierzęta – wybrane gatunki. [W:] P. Dynowski, A. Fenyk, M. Kozłowski, D. Marczak, M. Olchowik, D. Pepłowska-Marczak (red.). Ochrona przyrody na obszarze Zielonych Płuc Polski: 51-71. Fundacja Zielone Płuca Polski, Białystok.

Marczak D., Pepłowska-Marczak D., 2007. Nowe dane o rozmieszczeniu tygrzyka paskowanego w Polsce. – Przegl. Zool., 1-2: 79-85.

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D., Siwak A. 2008. Kampinoski Park Narodowy. [W:] A. Ludwikowski (red.). Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2007 roku. Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa. 71-76.

Pepłowska D., 2006. Wstępne wyniki badań nad ornitofauną w przekształconym środowisku leśnym. Ornitologia polska na progu XXI stulecia − dokonania i perspektywy. Olsztyn, 289-300.

Marczak D., Pepłowska-Marczak D., 2006. Kózkowate i bogatkowate (Coleoptera: Cerambycidae, Buprestidae) leśnictwa Nerwik w Nadleśnictwie Wipsowo. Przegl. Przyr., 3-4: 47-62.

 

Publikacje popularno-naukowe:

Pepłowska-Marczak D. 2016. Dzięcioł czarny. Puszcza Kampinoska 1-2 (85):3

Pepłowska-Marczak D. 2016. Ochrona czynna lelka – gatunku parasolowego innych rzadkich gatunków zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym. Puszcza Kampinoska 3-4 (86): 24-25

Andrzejewska A., Kębłowska A., Lubański A., Pepłowska-Marczak D., Siatecka E., Wawryszuk M. 2015. Przewodnik po ścieżce edukacyjnej „Do Lipkowskiej Wody”.

Pepłowska-Marczak D. 2015. Z wizytą na Białorusi. Puszcza Kampinoska 3: 13-15.

Marczak D., Andrzejewska A., Danyłow J., Deptuła M., Kębłowska A., Olszewski A., Otręba A., Pepłowska-Marczak D., Tyburski Ł. 2013-2014. Imponujący dorobek. Puszcza Kampinoska 3-4 (2013) – 1 (2014): 35-42.

Marczak D., Peplowska-Marczak D., Kębłowska A., Okołów G. 2014. Życie łąki. Płyta multimedialna. Wydawnictwo Epograf

Pepłowska-Marczak D. 2014. Czynna ochrona łąk. Folder. Wydawnictwo Epograf

Andrzejewska A., Bąk B., Lubański A., Kębłowska A., Kamińska M., Markowski M., Morkowski M., Pepłowska-Marczak D., Olszewski A., Okołów G., Otręba A. 2013. Skrajem Puszczy. Ścieżka dydaktyczna. Kampinoski Park Narodowy. Wydawnictwo Epograf

Marczak D., Andrzejewska A., Otręba A., Kębłowska A., Deptuła M., Pepłowska-Marczak D., Danyłow J., Tyburski Ł., Olszewski A. 2013. Badania naukowe w Kampinoskim Parku Narodowym na przestrzeni 55 lat. Puszcza Kampinoska 3-4

Marczak D., Pepłowska-Marczak D. 2013 Kalendarz na 2014 rok Motyle łąk. Wydawnictwo ARTPRESS.pl.

Pepłowska-Marczak D. 2013. Pożegnanie żurawi. Trybuna Leśnika 10/2013

Pepłowska-Marczak D., Marczak D., Kębłowska A., Zaniewski P., Okołów G., Danyłow J. 2013. Wrzosowiska.  Wydawnictwo ARTPRESS.pl.

Pepłowska-Marczak D. 2012. Kampinoski Park Narodowy. Ptaki Polski 4/2012

Pepłowska-Marczak D. 2012. Broszura edukacyjna Ptaki Łąk. Kampinoski Park Narodowy.

Pepłowska-Marczak D., Marczak D., Kębłowska A., Danyłow J. 2012. Łąki. Broszura edukacyjna, KPN, ss. 16.

Marczak D., Pepłowska-Marczak D. 2011. Unijne pieniądze na nowe projekty. Puszcza Kampinoska, 3 (71): 13-14.

Pepłowska-Marczak D. 2011. Ptaki w ogrodzie. Łoszak 2(8).

Pepłowska-Marczak D. 2011. Sowy – tajemniczy łowcy. Łoszak 2(8).

Marczak D., Pepłowska-Marczak D., Okołów G., Danyłow J., Kębłowska A., Lubański A. 2010. Natura 2000 – partnerstwo dla przyrody. Broszura edukacyjna, KPN, ss. 20.

Pepłowska-Marczak D. 2010. Nasi skrzydlaci sąsiedzi. Puszcza Kampinoska, 2(66).

Pepłowska-Marczak D. 2010. Skrzydalci mieszkancy lasu. Łoszak  1(3).

Pepłowska-Marczak D. 2009. Rębnia gniazdowa a ptaki. Las Polski, 19.

Pepłowska-Marczak D. 2009. Znaczenie dzierżaw rolnośrodowiskowych w ochronie ptaków terenów otwartych. Puszcza Kampinoska 2(62).

Marczak D., Pepłowska-Marczak D., Danyłow J., Kębłowska A. 2009. Natura 2000 w Kampinoskim Parku Narodowym. Broszura edukacyjna, KPN, s. 20.

Pepłowska-Marczak D. 2008. Ptaki łąk i ich ochrona. Parki Narodowe, 3.

 

Rozdziały opublikowane w pracach zbiorowych:

Pepłowska-Marczak D. 2015. Dziuplaki i półdziuplaki obszaru ochrony ścisłej Zaborów Leśny w Kampinoskim Parku Narodowym. [W:] Lasy w parkach i rezerwatach przyrody, D. Marczak, Ł. Tyburski (red.). Izabelin, s. 105-120.

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Otręba A., Pepłowska-Marczak D. 2014. Kampinoski Park Narodowy [W:] Stan środowiska w województwie Mazowieckim w 2013 roku. (opr. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie) WIOŚ w Warszawie. Warszawa. s. 167-173.

Owadowska E., Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D. 2013. Kampinos Forest Biosphere Reserve / Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska. [W:] Rezerwaty Biosfery w Polsce. M. Kunz, A. Nienartowicz (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wersja elektroniczna jako e-book: 144-163.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo