dr Dawid MarczakUrodzony w 1978 roku w Białymstoku. Studia ukończył na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tytuł magistra otrzymał w roku 2003, stopień doktora nauk biologicznych uzyskał w roku 2009 na podstawie rozprawy „Zróżnicowanie zgrupowań chrząszczy epigeicznych w siedliskach boru sosnowego świeżego”. Zawodowo zajmuje się entomologią, głównie z zakresu faunistyki i ekologii chrząszczy. Swoje zainteresowania skupia także wokół motyli, ważek i pluskwiaków. Jest autorem lub współautorem ponad 20 oryginalnych prac twórczych poświęconych faunie owadów publikowanych w czasopismach naukowych, a swoje badania przedstawia na licznych konferencjach w kraju i zagranicą. W Kampinoskim Parku Narodowym pracuje od 2008 r., a od początku 2012 r. jest kierownikiem Zespołu ds. Nauki i Monitoringu Przyrody.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego i Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.

Współpraca

Ściśle współpracuje z Berezyńskim Rezerwatem Biosfery w sferze badań poznawczych nad fauną pluskwiaków i chrząszczy saproksylicznych rezerwatów biosfery: Berezyńskiego i Puszcza Kampinoska. Ponadto prowadzi współpracę z kilkudziesięcioma naukowcami – entomologami z instytutów naukowych oraz uczelni wyższych z Polski i Europy.

 

Tematy badawcze:

Badania faunistyczne nad chrząszczami Berezyńskiego Rezerwatu Biosfery – wraz z Danutą Pepłowską-Marczak (KPN) i Sashą Lukashukiem (Berezyński Rezerwat Biosfery),

Badania faunistyczne nad pluskwiakami różnoskrzydłymi Puszczy Kampinoskiej – wraz z Sashą Lukashukiem (Berezyński Rezerwat Biosfery),

Zgrupowania chrząszczy saproksylicznych różnych typów siedlisk leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym – badania finansowane przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie,

„Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik naturalności ekosystemów leśnych borów sosnowych Kampinoskiego Parku Narodowego” – wykonanie finansowane w roku 2014 z Funduszu Leśnego

Ocena różnorodności biologicznej ekosystemu na podstawie owadów saproksylicznych pozwala na odróżnienie zdarzających się czasem przypadków pozornie dużego bogactwa gatunkowego w ekosystemach przekształconych przez człowieka, od bogactwa gatunkowego wynikającego z jego naturalności. Owady saproksyliczne są bowiem ściśle związane z lasami, a wiele z nich to relikty ekologiczne lasów pierwotnych (często określane mianem gatunków puszczańskich).
Dotychczasowe prace autorów oraz informacje zawarte w piśmiennictwie (np. Franc 1997, Grove 2002, Nilsson i in. 1995, Siitonen 1994, Tykarski i in. 2004) wskazują, że ocena całkowitej różnorodności biologicznej danego środowiska leśnego (w umownej skali) jest możliwa na podstawie pobrania stosunkowo niedużej próby przedstawicieli saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera).
Występowanie owadów saproksylicznych związane jest przede wszystkim z istnieniem bogatej bazy żerowej w postaci martwego drewna w różnych fazach rozkładu, zróżnicowanych warunków oświetlenia i wilgotności. Wiadomo również, że obecność tego środowiska jest warunkiem koniecznym dla występowania w danym ekosystemie tysięcy innych gatunków zwierząt, grzybów, roślin i mikroorganizmów. Wybrana do badań grupa owadów reprezentuje różne wymagania troficzne, zarówno co do gatunku rośliny żywicielskiej, jak i stanu zasiedlanego substratu. Są wśród nich również gatunki drapieżne.
Zakłada się, że poznanie składu gatunkowego i liczebności tych owadów w badanych borach sosnowych pozwoli na ocenę zróżnicowania biologicznego tej grupy owadów w ekosystemie a tym samym ich  reliktowości. Owady związane z drewnem należą do najbardziej zagrożonych w Europie, ponieważ coraz mniej jest odpowiednich dla nich środowisk. Bory sosnowe wybrano z powodu dominacji tego typu lasów na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego. Celem proponowanych badań będzie: poznanie walorów przyrodniczych Parku, uzupełnienie luki w rozpoznaniu fauny saproksylicznych chrząszczy oraz ocena naturalności drzewostanów borów sosnowych.
Dotychczas na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego nie prowadzono kompleksowych prac badawczych związanych z ekologią martwego drewna. Jedynie w latach 2011-2012 przeprowadzono pilotażowe badania nad entomofauną związaną z martwym drewnem w siedliskach grądowych pod kątem występowania tam reliktów lasów pierwotnych.
W skali Polski badania nad zgrupowaniami chrząszczy saproksylicznych prowadzili m.in. Gutowski i in. (2006, 2010). W badaniach tych, dotyczących odkształceń ekosystemów borowych Polski także zastosowano waloryzację siedlisk w oparciu o reliktowe gatunki „puszczańskie”. Badania były prowadzone w obszarach chronionych: parkach narodowych – Białowieskim, Biebrzańskim i Borów Tucholskich, parkach krajobrazowych – Puszcza Kozienicka oraz w lasach gospodarczych – Nadleśnictwo Świerklaniec oraz Puszcza Piska.
Ze względu na duże zróżnicowanie siedliskowe, ogromny zasób gatunków reliktowych oraz wieloletnią ochronę celowe wydaje się rozpoczęcie podobnych badań na obszarze jednego z najcenniejszych kompleksów leśnych na Mazowszu – Puszczy Kampinoskiej.

Metodyka badań zostawanie zaczerpnięta z pracy Gutowskiego i in. 2006, co pozwoli na dokonywanie analiz porównawczych uzyskanych wyników, z innymi dostępnymi danymi literaturowymi. Teren badań będą stanowiły trzy powierzchnie doświadczalne  w obrębie wschodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego. Powierzchnie doświadczalne zostaną dobrane w obrębie jednego typu siedliskowego borów. Badaniami będą objęte dojrzałe drzewostany w obszarach ochrony ścisłej, od dawna wyłączone z zabiegów ochronnych, czyli takie które są najbardziej zbliżone do lasów o charakterze naturalnym.
Na każdej powierzchni badawczej wyeksponowane zostaną pułapki barierowe IBL-2 (bez feromonu) w ilości dwóch sztuk (wywieszone w przestrzeni z dużym sąsiedztwem martwego drewna), pułapki barierowe typu IBL-5 w ilości 10 sztuk na powierzchnię (wywieszone na pniach obumarłych sosen, na różnym etapie zamierania drzew) oraz pułapki typu Moericka, tzw. żółte miski podwieszane w piętrze koron na obumarłych sosnach w ilości 3 sztuk. Pułapki będą eksponowane od początku kwietnia do końca lipca, ze względu na okres najaktywniejszego pojawu chrząszczy saproksylicznych.
Dodatkowo na każdej z powierzchni badawczych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, reprezentującym to samo siedlisko, prowadzony będzie (od kwietnia do sierpnia) zbiór chrząszczy. Zostaną więc przeszukane potencjalne mikrobiotopy ich rozwoju (obumierające drzewa, stojący posusz, złomy, próchniejące pniaki po ściętych drzewach, leżące na ziemi pnie i konary itp.). Zebrane zostaną znalezione osobniki (larwy, poczwarki, imagines), a czasem również fragmenty żerowisk (dotyczy to zwłaszcza korników).
Zbiory owadów uzupełniane będą odłowami za pomocą czerpaka entomologicznego, w porównywalnej liczbie na każdej z powierzchni badawczych. Przeszukiwana będzie również ściółka i warstwa mszysta. Gatunki charakterystyczne, szczególnie chronione, nie będą odławiane, a ich obecność będzie odnotowywana na miejscu.
W ramach projektu przewiduje się następujące zlecenia prac:
- na podstawie przeprowadzenia rozeznania rynku zlecone zostaną prace terenowe i laboratoryjne polegające na zbieraniu i sortowaniu materiału (w okresie zbioru materiału – od 1 kwietnia do 31 lipca).
- w ramach prac z zakresu badań naukowych zlecone zostaną entomologom-specjalistom, , analizy taksonomiczne wybranych rodzin chrząszczy saproskylicznych: Staphylinidae, Lathrididae, Cryptophagidae, Anobiidae,  Ciidae, oraz częściowo innych małolicznych w gatunki rodzin chrząszczy.
W ramach realizacji całości zadania zakupione zostaną pułapki, pojemniki do sortowania i przechowywania materiału, odczynniki do konserwowania materiału w pułapkach i podczas analiz taksonomicznych.
W celu określenia jakości i ilości surowca, w którym rozwijają się gatunki saproksyliczne, na powierzchniach badawczych zostaną przeprowadzone pomiary zasobności martwego drewna. Ich przedmiotem będzie grubizna (?7 cm) martwych drzew stojących, leżących, złomów, wykrotów, fragmentów konarów i pni, a także podziemne części obumarłych drzew. Planowane pomiary miąższości oparte będą na metodach dendrometrycznych. W przypadku drzew stojących miąższość obliczana zostanie przy pomocy „Tablic miąższości drzew stojących” (tablice M. Czuraja). Pierśnice drzew będą mierzone na krzyż (N-S, W-E) z dokładnością do 1 mm, za pomocą średnicomierza. Pomiary wysokości drzew wykonane zostaną przy użyciu wysokościomierza, wyniki zostaną zaokrąglone do 0,5 m. W przypadku drzew leżących zastosowany będzie wzór środkowego przekroju. Masa fragmentów pni i konarów zostanie obliczona wzorem opisującym objętość stożka ściętego, uwzględniając średnicę początkową i końcową oraz długość mierzonego fragmentu (Gutowski i in 2010).
W ramach zadania zakupione zostaną: taśma samozwijająca z zaczepem łamanym, średnicomierz, wysokościomierz z funkcją dalmierza, Tablice miąższości drzew stojących.

 

 

Publikacje:

Publikacje naukowe:

Borowski J., Marczak D. 2017. Materials to the knowledge of Polish sawflies. The genus Dolerus Panzer, 1801 (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae, Selandriinae). Part III – Dolerus anticus (Klug, 1818). World Scient. News, 83 (2017): 194-199.

Borowski J., Marczak D. 2017. Materials to the knowledge of Polish sawflies. The genus Dolerus Panzer, 1801 (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae, Selandriinae). Part IV – Dolerus ferrugatus Serville, 1823. World Scient. News, 83 (2017): 212-215.

Borowski J., Marczak D. 2017. Materials to the knowledge of Polish sawflies. The genus Dolerus Panzer, 1801 (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae, Selandriinae). Part V – Dolerus madidus (Klug, 1818). World Scient. News, 83 (2017): 235-239.

Borowski J., Marczak D. 2017. Materials to the knowledge of Polish sawflies. The genus Dolerus Panzer, 1801 (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae, Selandriinae). Part VI – Dolerus triplicatus (Klug, 1818). World Scient. News, 86 (2017): 345-348.

Borowski J., Marczak D. 2017. Materials to the knowledge of Polish sawflies. The genus Dolerus Panzer, 1801 (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae, Selandriinae). Part VII – Dolerus aericeps Thomson, 1871. World Scient. News, 86 (2017): 372-375.

Borowski J., Marczak D. 2017. Materials to the knowledge of Polish sawflies. The genus Dolerus Panzer, 1801 (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae, Selandriinae). Part VIII – Dolerus bimaculatus (Geoffroy, 1785). World Scient. News, 87 (2017): 233-237.

Borowski J., Marczak D. 2017. Materials to the knowledge of Polish sawflies. The genus Dolerus Panzer, 1801 (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae, Selandriinae). Part IX – Dolerus cothurnatus Serville, 1823. World Scient. News, 87 (2017): 251-255.

Borowski J., Marczak D. 2017. Materials to the knowledge of Polish sawflies. The genus Dolerus Panzer, 1801 (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae, Selandriinae). Part X – Dolerus germanicus (Fabricius, 1775). World Scient. News, 90 (2017): 251-256.

Kadej M., Guziak J., Marczak D. 2017. A Detailed Updated Description of the Morphology of the Larva of Reesa vespulae (Coleoptera: Dermestidae: Megatominae: Megatomini). Florida Entomologist 100, 2: 286-291.

Marczak D., Komosiński K., Masiarz J. 2017. Contribution to the knowledge of the fauna of Kampinos National Park: Ptiliidae (Coleoptera: Staphylinoidea). World Scient. News, 83 (2017): 1-14.

Marczak D., Komosiński K., Mroczyński R. 2017. Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: Histeridae (Coleoptera, Histeroidea). Wiad. entomol., 36, 2: 69-84.

Mroczyński T., Marczak D. 2017. Coprophagous beetles (Coleoptera) found in moose (Alces alces L.) feces in Kampinos National Park. World Scient. News, 86 (2017): 376-381.

Byk A., Marczak D. 2016. New Data on the Occurrence of Scarabaeoid Beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea) in the Republic of Macedonia. Acta Zoologica Bulgarica 68, 4: 491-496.

Komosiński K., Marczak D. 2016. Ptiliolum caledonicum (Sharp, 1872) and Baeocrara japonica (Matthews, 1885) New to Poland with Additional Polish records of Acrotrichis nana Strand, 1946 (Staphylinoidea: Ptiliidae). The Coleopterist Bulletin 70, 1: 87-90.

Lasoń A., Marczak D. 2016. Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: Kateretidae, Nitidulidae (Coleoptera: Cucujoidea). Acta Entomologica Silesiana, 24 (online 024): 1-10.

Marczak D. 2016. Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Curculionidae) w Kampinoskim Parku Narodowym. Acta Entomologica Silesiana, 24 (online 026): 1-2.

Marczak D. 2016. Zgniotek cynobrowy (Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)) w Kampinoskim Parku Narodowym i uwagi do jego monitoringu. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 49A: 142-152.

Marczak D., Borowski J., Jędryczkowski W. 2016. Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: Dasytidae, Malachiidae (Coleoptera: Cleroidea). Wiad. entomol., 35, 2: 72-81.

Marczak D.,Komosiński K. 2016. Współczesne potwierdzenie występowania w Polsce Cyrtusa subtestacea Gyllenhal, 1813 (Coleoptera: Leiodidae). Acta Entomologica Silesiana, 24 (online 018): 1-2.

Marczak D., Lukašuk A. 2016. First record of Hister helluo Truqui, 1852 (Coleoptera: Histeridae) in Berezynski Biosphere Reserve and remarks on the species’ biology. Особо охраняемые природные территорри Беларуси. Исследования. 11: 16-18.

Marczak D., Masiarz J. 2016. Korniki (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) borów sosnowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 46: 98-104.

Marczak D., Masiarz J. 2016. Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: Zopheridae (Coleoptera: Tenebrionoidea). Acta Entomologica Silesiana, 24 (online 027): 1-5.

Marczak D., Mroczyński R. 2016. Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: Scarabaeidae. Część 1: Podrodziny Melolonthinae, Sericinae, Rutelinae, Dynastinae i Cetoninae. Wiad. entomol., 35, 3: 161-171.

Marczak D., Mroczyńśki R. 2016. Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: Scarabaeidae. Część 2: Podrodziny: Aphodiinae, Scarabaeinae. Wiad. entomol., 35, 4: 212-224.

Marczak D., Skalski P. 2016. Pierwsze stwierdzenie modliszki zwyczajnej (Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)) w Kampinoskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. Przyr., 35, 2: 89-91.

Borowski J., Marczak D. 2015. Gilpinia fennica (Forsius, 1911) new to Poland (Hymenoptera, Symphyta: Diprionidae), and a review of the species. Entomologica Fennica 26: 177-180.

Jałoszyński P., Marczak D., Konwerski Sz. 2015. Potwierdzenie występowania Micridium halidaii (Matthews, 1868) (Coleoptera: Ptiliidae) w Polsce. Wiadomości entomologiczne, 34, 1: 45-46.

Lukašuk A., Marczak D. 2015. Isometopus intrusus (Herrich-Schaeffer, 1835) (Heteroptera: Miridae) w Kampinoskim Parku Narodowym. Wiadomości entomologiczne, 34, 1: 43.

Marczak D., Komosiński K. 2015. Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: Leiodidae (Coleoptera: Staphylinoidea). Wiadomości entomologiczne, 34, 3: 13-27.

Marczak D., Królik R. 2015. Czerwikowate (Coleoptera: Tenebrionoidea: Ciidae) w faunie Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki narodowe i Rezerwaty Przyrody, 34,4: 27-41.

Plewa R., Marczak D., Borowski J., Mokrzycki T., Jakubowski M., Górski P. 2015. New Data one the Occurrence of Longhorn Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in the Republic of Macedonia. Acta Zoologica Bulgarica 67, 1: 43-50.

Buczyński P., Marczak D., Tończyk G., Lukashuk A., Narewska-Prella K., 2014. Ważki (Odonata) Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”: nowe dane i stan poznania. Odonatrix 10, 1: 1-23.

Buczyński P., Marczak D., Tończyk G., Mikołajczuk P., Horabik G., Liberski J., Miszta A., Rychła A., Brodacki M., Buczyńska E., Daraż B., Grzędzicka E., Jankowska B., Kowalewczany D., Krakowska K., Lis Ł., Miłaczewska E., Ostalska A., Pepłowska-Marczak D., Szubert M., Siekierzyńska J., Szymański J., Tarkowski J., Tyburski Ł., Wendzonka J., Wierzbieniec G., 2014. Ważki (Odonata) stwierdzone podczas X Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE „Ważki Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska” (Izabelin, 28-30 VI 2013 r.). Odonatrix 10, 2: 33-51.

Pacuk B., Kadej M., Szołtys H., Bidas M., Konwerski Sz., Komosiński K., Klejdysz T., Lasoń A., Marczak D., Lasecki R., Minkina Ł., Melke A., 2014. Nowe dane o rozmieszczeniu Dermestidae (Insecta: Coleoptera) w Polsce. Część 1: Dermestinae i Trinodinae. Wiad. entomol., 33, 2: 97-116.

Danyłow A., Ilieva-Makulec K., Olejniczak I., Hajdamowicz I., Stańska M., Marczak D., Wytwer J., Faleńczyk-Koziróg K, Ulrich W. 2013. The shape of the intraspecific metabolic rate – body size relationship influences interspecific biomass and abundance distributions within a forest ecosystem. Annales Zoologici Fennici 50: 289-302

Marczak D. 2013.Wybiórczość siedliskowa żuka leśnego Anoplotrupes stercorosus (Hartm.) i żuka wiosennego Trypocopris vernalis (L.) (Coleoptera, Geotrupidae) w borze sosnowym świeżym w zależności od wieku drzewostanu. Leśne Prace Badawcze, 74,3: 227-232

Марчак Д., Лукашук А.О. 2013. Два новых для территории Береэинского Биосферного Эаповедника вида полужесткокрылых насекомых (Heteroptera). Особо охраняемые природные территорри Беларуси. Исследования. 8: 80-84

Marczak D., Masiarz J. 2013. Rzadkie gatunki chrząszczy saproksylicznych  (Insecta: Coleoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki narodowe i Rezerwaty Przyrody, 32, 2: 73-84

Marczak D., Melke A., Masiarz J. 2013. Calodera cochlearis Assing, 1996 (Coleoptera: Staphylinidae) – gatunek nowy dla Polski oraz inne gatunki rzadkich kusakowatych nowe dla Niziny Mazowieckiej. Wiadomości Entomologiczne. 32, 3: 165-178

Marczak D., Wanat M., Lasecki R., Mazur M.A. 2013. Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: Apionidae i Nanophyidae (Coleoptera: Curculionoidea). Wiadomości Entomologiczne, 32,2: 97-104

Marczak D., Wanat M., Lasecki R., Mazur M.A. 2013. Nowe dla Niziny Mazowieckiej i rzadkie gatunki ryjkowcowatych (Coleoptera: Curculionidae) z Kampinoskiego Parku Narodowego. Wiadomości Entomologiczne, 32,2: 105-112

Plewa R., Hilszczański J., Jaworski T., Marczak D. 2013. Nowe stanowiska Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785) (Coleoptera: Zopheridae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne. 32, 4: 302-303

Marczak D., Aleksandrowicz O., 2012. Rzadkie gatunki biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) na Pojezierzu Mazurskim. Wiad. entomol., 31,1: 41-42,

Marczak D., Pepłowska-Marczak D., Wiśniowski B., Huflejt T. 2012. New Polish localities of two rare wasp species (Hymenoptera): Leucospis dorsigera Fabricius, 1775 (Chalcidoidea: Leucospidae) and Scolia hirta Schrank, 1781 (Vespoidea: Scoliidae). Fragm. faun., 55(1): 25-30,

Marczak D., Hoste-Danyłow A., Melke A., Pacuk B., Pepłowska-Marczak D., Masiarz J., 2012. Rzadkie i interesujące gatunki chrząszczy (Coleoptera) w faunie Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. Przyr., 31, 1: 109-119,

Marczak D., Lasecki R., 2012. Ryjkowcowate (Coleoptera: Curculionoidea) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Chrońmy Przyr. Ojcz., 68, 5: 358-364.

Ruta R., Konwerski S., Miłkowski M., Gawroński R., Komosiński K., Melke A., Marczak D., 2012. Nowe stanowiska Mycetophagidae w Polsce. Wiad. entomol., 31,4: 274-287.

Marczak D., 2011. Skoczek uszaty Ledra aurita (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae) w Kampinoskim Parku Narodowym. Wiad. entomol., 30, 2: 119,

Lasoń A., Marczak D., Kubisz D., Tykarski P., 2011. Kateretidae and Nitidulidae (Coleoptera) of the Mazovian Lowland. Pol. Pism. Ent., 80: 299-320,

Marczak D., Lasecki R., 2011. Nowe stanowiska interesujących gatunków chrząszczy (Coleoptera) na Pojezierzu Mazurskim. Wiad. entomol., 30, 4: 205-210,

Marczak D.,Lasecki R., Mazur M.A., Wanat M. 2011. Leaf-rolling weevils (Curculionoidea: Attelabidae, Rhynchitidae) in Kampinos National Park. Nature Journal 44: 135-140.

Marczak D., 2010. Materiały do poznania fauny wybranych rodzin motyli nocnych (Lepidoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. Przyr., 29, 1: 104–115,

Marczak D., 2010. Rzadkie gatunki chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. Przyr., 29, 2: 81-91,

Marczak D., 2010. Strojniś nadobny Philaeus chrysops (Poda, 1761) w Kampinoskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. Przyr., 29, 4: 108-110,

Marczak D., Kurek P., Przewoźny M., DanyłowJ. 2010. Nowe gatunki chronionych chrząszczy w Kampinoskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. Przyr., 29, 4: 111-115,

Marczak D., Lasecki R., Mroczyński R. 2010. Materiały do rozsiedlenia Tenebrionoidea w Polsce. Wiad. entomol., 29, 4: 273-281,

Marczak D., 2010. Stan poznania biedronek (Coleoptera: Coccinellidae) Kampinoskiego Parku Narodowego. Wiad. entomol., 29 Supl.: 135-139.

Pepłowska-Marczak D., Marczak D., 2009. Wysokie zagęszczenie terytoriów lelka Caprimulgus europaeus L. 1758 na wrzosowisku Niepust w Kampinoskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. Przyr., 28, 4: 69-74,

Marczak D., Marczak W., 2009. Nowe stwierdzenie Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758) (Trichoptera, Phrygaenidae) w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wiad. entomol., 28, 4: 280.

Bielecki A., Palińska K., Marczak D., 2008 Pijawki Słowińskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. Przyr., 27, 4: 35-41.

Marczak D., Pepłowska-Marczak D., 2007. Nowe dane o rozmieszczeniu tygrzyka paskowanego w Polsce. – Przegl. Zool., 1-2: 79-85,

Marczak D., 2007. Materiały do poznania ważek Pojezierza Olsztyńskiego. – Przegl. Zool., 1-2: 67-77.

Marczak D., Komosiński K., Pobiedziński A., 2006. Halofilne chrząszcze (Insecta: Coleoptera) Słowińskiego Parku Narodowego. Wiad. entomol., 25, Supl. 2: 155-158,

Marczak D., Pepłowska-Marczak D., 2006. Kózkowate i bogatkowate (Coleoptera: Cerambycidae, Buprestidae) leśnictwa Nerwik w Nadleśnictwie Wipsowo. – Przegl. Przyr., 3-4: 47-62.

Aleksandrowicz O., Marczak D., Pobiedziński A., Kapuściński H., 2004. Aspekt letni fauny żukowatych (Coleoptera, Scarabaeidae) Słowińskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr., 23: 504-511,

Aleksandrowicz O., Marczak D., 2004. Chrząszcze z rodzaju Donacia (Coleoptera, Chrysomelidae) rzeki Krutyni na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wiad. entomol., 23 Suppl. 2: 111-113.

 

Publikacje popularnonaukowe

Marczak D. 2015. Stwory z głębin. Puszcza Kampinoska 1-2: 3

Marczak D., Andrzejewska A., Danyłow J., Deptuła M., Kębłowska A., Olszewski A., Otręba A., Pepłowska-Marczak D., Tyburski Ł. 2013-2014. Imponujący dorobek. Puszcza Kampinoska 3-4 (2013) – 1 (2014): 35-42.

Marczak D., Peplowska-Marczak D., Kębłowska A., Okołów G. 2014. Życie łąki. Płyta multimedialna. Wydawnictwo Epograf

Marczak D.2013. Motyle łąk. Wydawnictwo ARTPRESS.pl.

Marczak D., Andrzejewska A., Otręba A., Kębłowska A., Deptuła M., Pepłowska-Marczak D., Danyłow J., Tyburski Ł., Olszewski A. 2013. Badania naukowe w Kampinoskim Parku Narodowym na przestrzeni 55 lat. Puszcza Kampinoska 3-4

Marczak D., Pepłowska-Marczak D. 2013 Kalendarz na 2014 rok Motyle łąk. Wydawnictwo ARTPRESS.pl.

Okołów G., Andrzejewska A., Kębłowska A., Otręba A., Marczak D. 2013. Kampinoski Park Narodowy. ARW Grzegorczyk

Marczak D. 2012. Zdumiewające bogactwo owadów. Puszcza Kampinoska, 4 (76): 8-10.

Pepłowska-Marczak D., Marczak D., Kębłowska A., Danyłow J. 2012. Łąki. Broszura edukacyjna, KPN, ss. 16.

Marczak D. 2011. Ważki – latające smoki. Poradnik dla pracowników parków narodowych – www.wigry.win.pl

Marczak D. 2011. Owady w Kampinosie, Przyroda Polska, 3: 24-26.

Marczak D. 2011. Nie taka zima straszna, Puszcza Kampinoska, 1 (69): 13-14.

Marczak D. 2010. Chrząszcze. Folder edukacyjny, KPN.

Marczak D., Pepłowska-Marczak D. 2011. Unijne pieniądze na nowe projekty. Puszcza Kampinoska, 3 (71): 13-14.

Marczak D., Pepłowska-Marczak D., Okołów G., Danyłow J., Kębłowska A., Lubański A. 2010. Natura 2000 – partnerstwo dla przyrody. Broszura edukacyjna, KPN, ss. 20.

Marczak D. 2010. Pachnica dębowa Osmoderma eremita. Poradnik dla pracowników parków narodowych – www.wigry.win.pl

Marczak D. 2010. Kampinoskie pająki. Puszcza Kampinoska, 3 (67): 11-12.

Marczak D. 2010. Chronione przez Naturę 2000. Puszcza Kampinoska, 1 (65): 10-12.

Marczak D., Pepłowska-Marczak D., Danyłow J., Kębłowska A. 2009. Natura 2000 w Kampinoskim Parku Narodowym. Broszura edukacyjna, KPN, s. 20.

Marczak D. 2009. Ważki. Folder edukacyjny, KPN.

Marczak D. 2009. W pogoni za zalotką. Puszcza Kampinoska, 3 (63): 19-20.

Marczak D. 2009. Motyle jesieni. Puszcza Kampinoska, 3 (63): 16-18.

Marczak D. 2009. Motyle lata. Puszcza Kampinoska, 2 (62): 16-20.

Marczak D. 2009. Motyle wiosny. Puszcza Kampinoska, 1 (61): 14-17.

Marczak D. 2008. Ważki. Parki Narodowe, 3: 17-19.

Okołów G., Marczak D. 2008. Natura 2000. Folder edukacyjny, KPN.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych

Ceryngier P., Marczak D., 2016. Różnorodność i stan poznania chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. [W:] Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa, J. Romanowski, D. Dzwonkowska (red.). Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa

Meleshko J. Ye., Marczak D. 2016. Family Brachyceridae. In: Biologicheskoe raznoobrazie Berezinskogo biosphernogo zapovednika: Nogokhvostki (Collembola) i Nasekomye (Insecta), Lukashuk A. O., Tsinkevich V. A. (eds.). Minsk: Belorusskij Dom pechati, 352 pp.

Meleshko J. Ye., Tsinkevich V., Marczak D. 2016. Family Curculionidae. In: Biologicheskoe raznoobrazie Berezinskogo biosphernogo zapovednika: Nogokhvostki (Collembola) i Nasekomye (Insecta), Lukashuk A. O., Tsinkevich V. A. (eds.). Minsk: Belorusskij Dom pechati, 352 pp.

Ryndevich S. K., Marczak D. 2016. Family Cantharidae. In: Biologicheskoe raznoobrazie Berezinskogo biosphernogo zapovednika: Nogokhvostki (Collembola) i Nasekomye (Insecta), Lukashuk A. O., Tsinkevich V. A. (eds.). Minsk: Belorusskij Dom pechati, 352 pp.

Tsinkevich V., Marczak D. 2016. Family Cleridae. In: Biologicheskoe raznoobrazie Berezinskogo biosphernogo zapovednika: Nogokhvostki (Collembola) i Nasekomye (Insecta), Lukashuk A. O., Tsinkevich V. A. (eds.). Minsk: Belorusskij Dom pechati, 352 pp.

Tsinkevich V., Marczak D. 2016. Family Eucnemidae. In: Biologicheskoe raznoobrazie Berezinskogo biosphernogo zapovednika: Nogokhvostki (Collembola) i Nasekomye (Insecta), Lukashuk A. O., Tsinkevich V. A. (eds.). Minsk: Belorusskij Dom pechati, 352 pp.

Tsinkevich V., Marczak D., Lundyshev D. 2016. Family Histeridae. In: Biologicheskoe raznoobrazie Berezinskogo biosphernogo zapovednika: Nogokhvostki (Collembola) i Nasekomye (Insecta), Lukashuk A. O., Tsinkevich V. A. (eds.). Minsk: Belorusskij Dom pechati, 352 pp.

Tsinkevich V., Pisanienko A. D., Marczak D. 2016. Family Staphylinidae. In: Biologicheskoe raznoobrazie Berezinskogo biosphernogo zapovednika: Nogokhvostki (Collembola) i Nasekomye (Insecta), Lukashuk A. O., Tsinkevich V. A. (eds.). Minsk: Belorusskij Dom pechati, 352 pp.

Marczak D.,Melke A., Masiarz J. 2015. Rzadkie gatunki saproksylicznych kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae) w faunie Kampinoskiego Parku Narodowego. [W:] Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, D. Marczak, Ł. Tyburski (red.). Izabelin, s. 47-61.

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Otręba A., Pepłowska-Marczak D. 2014. Kampinoski Park Narodowy [W:] Stan środowiska w województwie Mazowieckim w 2013 roku. (opr. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie) WIOŚ w Warszawie. Warszawa. s. 167-173.

J. Danyłow, D. Marczak, 2014. Kampinoski Park Narodowy. [W:] Ssaki polskich parków narodowych, G. Jamrozy (red.), Kraków-Krempna, 192-205.

Owadowska E., Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D.2013. Kampinos Forest Biosphere Reserve / Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska. [W:] Rezerwaty Biosfery w Polsce. M. Kunz, A. Nienartowicz (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wersja elektroniczna jako e-book: 144-163.

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D. 2013. Kampinoski Park Narodowy [W:] Stan środowiska w województwie Mazowieckim w 2012 roku. (opr. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie) WIOŚ w Warszawie. Warszawa. s. 151-154

Palińska K., Pepłowska-Marczak D., Żarski D., Marczak D., 2009. Pijawki (Hirudinida) Kampinoskiego Parku Narodowego – badania wstępne. [W:] Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych, A. Andrzejewska, A. Lubański (red.), Izabelin, 365-371.

Owadowska-Cornil E., Marczak D., Olech B., Olszewski A., 2009. Świat zwierząt. [w:] Kampinoski Park Narodowy. 50 lat. Izabelin.

Bomanowska A., Michalska-Hejduk D., Kirpluk I., Szczepko K., Olech B., Olszewski A., Marczak D., 2009. Czynna ochrona terenów porolnych – propozycje, podejmowane działania, perspektywy. [w:] Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. D. Michalska-Hejduk, A. Bomanowska (red.), Izabelin, 153-166.

Marczak D., Pepłowska-Marczak D. 2008. Zwierzęta – wybrane gatunki. [W:] P. Dynowski, A. Fenyk, M. Kozłowski, D. Marczak, M. Olchowik, D. Pepłowska-Marczak (red.). Ochrona przyrody na obszarze Zielonych Płuc Polski: 51-71. Fundacja Zielone Płuca Polski, Białystok.

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D., Siwak A. 2008. Kampinoski Park Narodowy. [W:] A. Ludwikowski (red.). Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2007 roku: 71-76. Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo