Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

dr inż. Adam Olszwski
dr inż. Adam Olszewski

Pochodzi z Pałuk. Główne zainteresowania to ornitologia i chiropterologia.

Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie oraz studiów menedżerskich w Instytucie Zarządzania SGH w Warszawie. Doktor nauk leśnych na podstawie pracy pt. "Rola zoochorii jako mechanizmu rozprzestrzeniania nasion drzew leśnych, na przykładzie sukcesji dębu na siedliskach borowych w Kampinoskim Parku Narodowym".

 

W KPN pracuje od 2001 r., a od 2007 r. w Zespole ds. Nauki i Monitoringu Przyrody. Jest głównym specjalistą ds. ochrony przyrody. Poza kierowaniem Zespołem ds. Nauki i Monitoringu Przyrody odpowiada za realizację programu badawczo-pomiarowego Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Kampinos”, a także wykonuje w parku zadania związane z ochroną i monitoringiem wybranych gatunków zwierząt (m.in. wilka, ptaków drapieżnych, bocianów białego i czarnego, kruka i nietoperzy).

 

Autor i współautor ponad 150 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Od 2016 r. członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, organu opiniodawczo-doradczego Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Współpracuje z kilkunastoma instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi. Jest byłym członkiem zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Posiada licencję Polskiej Akademii Nauk na obrączkowanie wszystkich gatunków ptaków oraz uprawnienia eksperta przyrodniczego dot. działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Jest opiekunem ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym IBA „Puszcza Kampinoska” (PL084).

 

Kontakt służbowy:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. 508 186 345

 

 

Tematy badawcze:

Bocian biały Ciconia ciconia w Rezerwacie Biosfery "Puszcza Kampinoska": rozmieszczenie, liczebność i sukces lęgowy

Obrączkowanie piskląt bociana białego
Obrączkowanie piskląt bociana białego
Badania realizowane są od 2004 r. na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Ich celem jest coroczna inwentaryzacja kampinoskiej populacji bociana białego Ciconia ciconia, tj. określenie dokładnej liczebności par lęgowych a także ich sukcesu lęgowego. W drugiej połowie czerwca do każdego gniazda zagląda się przy użyciu podnośnika. Przy okazji pisklęta są obrączkowane specjalnymi (plastikowymi) obrączkami. Realizacja we współpracy z Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian”.

Ekologia rozrodu i skład pokarmowy puszczyka Strix aluco w Puszczy Kampinoskiej

Kontrole skrzynek lęgowych typu E w okresie lęgowym oraz 1-2 razy poza sezonem lęgowym w celu zbioru zrzutek niestrawionych resztek pokarmu. Liczba skrzynek: KPN – 15 szt., otulina KPN – 9 szt.. Badania umożliwiają określenie terminów lęgów i ich sukcesu, strukturę odmian barwnych, dietę oraz wskazania tzw. "lat mysich". Prace terenowe wykonywane z pomocą TP „Bocian”. Natomiast laboratoryjną analizę materiału wypluwkowego wykonują dr hab. Grzegorz Lesiński (SGGW) i dr hab. Jerzy Romanowski (UKSW). W zbiorze materiału wypluwkowego z terenu całego KPN biorą udział służby terenowe.

Chiropterofauna Kampinoskiego Parku Narodowego.

Badania o charakterze inwentaryzacyjnym, mające na celu poznanie zróżnicowania gatunkowego nietoperzy zasiedlających różnorodne siedliska w Kampinoskim Parku Narodowym (m.in. lasy, piwniczki ziemne, fortyfikacje modlińskie, zabudowania, ofiary kolizji drogowych). Badania mają charakter ciągły.

Dąb w drzewostanach sosnowych Kampinoskiego Parku Narodowego

Badania terenowe zostały zakończone. Obecnie opracowywane są wyniki dotyczące mechanizmów i konsekwencji ekspansji dębu w borach sosnowych KPN.

 

Publikacje:

Publikacje naukowe:

Olszewski A., Różycki A., Matusiak J. 2017. Wybiórczość środowiskowa miejsc lęgowych oraz typy umiejscowienia gniazd bociana czarnego Ciconia nigra w Kampinoskim Parku Narodowym. SIM CEPL w Rogowie 51/2: 169-185.

Śnieżek T., Olszewski A. 2017. Całkowita i mokra depozycja zanieczyszczeń atmosferycznych na Stacji Bazowej ZMŚP „Kampinos” w latach 2011 i 2012. Monitoring Środowiska Przyrodniczego 18 (2): 85–96.

Olszewski A. 2016. Zastosowanie fotopułapek jako nieinwazyjnej metody badania zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym – pierwsze wyniki. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 49A: 42–49.

Olszewski A., Matusiak J. 2016. Lęgi mieszanej pary orlika grubodziobego Clanga clanga z orlikiem krzykliwym Clanga pomarina w centralnej Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 72 (5):386-391.

Główka M., Olszewski A. 2015. Wyniki inwentaryzacji ichtiofauny metodami tradycyjnymi w Narwiańskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71 (5): 347–355

Dombrowski A., Goławski A., Kasprzykowski Z., Mróz E., Parapura A., Trębicki Ł., Rzępała M., Anielak M., Antczak K., Chmielewski S., Długosiewicz M., Dmoch A., Kielan Sz., Klimczak R., Matyjasiak Ł., Murawski M., Oszkiel S., Olszewski A., Rejmer M., Pagórski P., Sikora M., Stolarz P., Szczypiński P., Szczepankiewicz E., Trzciński K., Twardowski M., Wiewiórko T., Żelichowska H. 2014. Występowanie lęgowych kolonii rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus, rybitwy czarnej Ch. niger i rybitwy białowąsej Ch. hybrida na Nizinie Mazowieckiej w roku 2013. Ornis Polonica 55 (3): 219-224.

Romanowski J., Tarłowski A., Lesiński G., Olszewski A. 2014. Drobne ssaki Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w pokarmie puszczyka Strix aluco. Chrońmy Przyr. Ojcz. 1: 63-67.

Lesiński G., Romanowski J., Gryz J., Olszewski A., Kowalski M., Krauze-Gryz D., Olech B., Pepłowska-Marczak D., Tarłowski A. 2013. Small mammals of Kampinos National Park and its protection zone, as revealed by analyses of the diet of tawny owls Strix aluco Linnaeus, 1758. Fragmenta Faunistica 56 (1): 65–81.

Olszewski A. 2013. Aktywna ochrona małych zimowisk nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym – adaptacja nieużytkowanych piwniczek ziemnych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 36: 165–173.

Guerrero I., Morales M.B., Oñate J.J., Geiger F., Berendse F., de Snoo G., Eggers S., Pärt T., Bengtsson J., Clement L.W., Weisser W.W., Olszewski A., Ceryngier P., Hawro V., Liira J., Aavik T., Fischer C., Flohre A., Thies C., Tscharntke T. 2012. Response of ground-nesting farmland birds to agricultural intensification across Europe: Landscape and field level management factors. Biological Conservation 152: 74-80.

Lesiński G., Sikora A., Olszewski A. 2011. Bat casualties on a road crossing a mosaic landscape. European Journal of Wildlife Research 57(2): 217-223.

Lesiński G., Olszewski A., Popczyk B. 2011. Forest roads used by commuting and foraging bats in edge and interior zones. Polish Journal of Ecology 3 (59): 611-616.

Guerrero I., Morales M.B., Oñate J.J., Aavik T., Bengtsson J., Berendse F., Clement L.W., Dennis Ch., Eggers S., Emmerson M., Fischer Ch., Flohre A., Geiger F., Hawro V., Inchausti P., Kalamees A., Kinks R., Liira J., Meléndez L., Pärt T., Thies C., Tscharntke T., Olszewski A., Weisser W.W. 2011. Taxonomic and functional diversity of farmland bird communities across Europe: effects of biogeography and agricultural intensification. Biodiversity and Conservation 20: 3663–3681.

Olszewski A. 2011. Stwierdzenie zimującego nocka wąsatka Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) w małej ziemiance w Kampinoskim Parku Narodowym. Nietoperze XII: 45–46.

Olszewski A., Główka M. 2010. Stan poznania ichtiofauny Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 29 (1): 115-126.

Olszewski A., Woźniak B., Chodkiewicz T., Lewtak J. 2010. Sowy Strigiformes środkowej części Kampinoskiego Parku Narodowego. Ornis Polonica 51: 252-261.

Geiger F., de Snoo G.R., Berendse F., Guerrero I., Morales M.B., Oñate J.J., Eggers S., Pärt T., Bommarco R., Bengtsson J., Clement L.W., Weisser W.W., Olszewski A., Ceryngier P., Hawro V., Inchausti P., Fischer C., Flohre A., Thies C., Tscharntke T. 2010. Landscape composition influences farm management effects on farmland birds in winter: a pan-European approach. Agriculture, Ecosystems and Environment 139: 571–577.

Lesiński G., Łepkowska M., Olszewski A., Skrzypiec-Nowak P. 2010. Stwierdzenia mroczka późnego Eptesicus serotinus w skrzynkach w Kampinoskim Parku Narodowym i Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Nietoperze XI: 50–52.

Olszewski A. 2009. Wyniki odłowów i znakowania wróblowych Passeriformes i dzięciołów Picidae w dolnym piętrze olsu Ribeso nigri-Alnetum Puszczy Kampinoskiej. Kulon 14: 57-79.

Olszewski A., Główka M. 2009. Występowanie różanki Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) i piskorza Misgurnus fossilis (Linné, 1758) w Puszczy Kampinoskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 4: 287-292.

Lesiński G., Olszewski A., Filewicz M. 2008. Największe zimowisko nietoperzy na Mazowszu. Nietoperze IX (1): 59-63.

Andrzejewska A., Olszewski A. 2008. Imisja SO2, NO2 i O3 do Stacji Bazowej „Pożary” na podstawie pomiarów automatycznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w latach 2004-2007. Monitoring Środowiska Przyrodniczego 9: 39-45.

Olszewski A. 2007. Kilka przypadków aberracji barwnych u dzięciołów dużych Dendrocopos major w Puszczy Kampinoskiej. Notatki Ornitologiczne 48: 210-213.

Olszewski A. 2007. Utracone gatunki awifauny lęgowej Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Kulon 12: 73-87.

Olszewski A. 2007. Awifauna lęgowa gruntów porolnych Kampinoskiego Parku Narodowego. Przegląd Przyrodniczy XVIII: 203-217.

Olszewski A., Hryniewicki T., Okołów G. 2007. Nowe stanowiska pachnicy dębowej Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) na Nizinie Mazowieckiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 2: 84-86.

Olszewski A. 2006. Charakterystyka przelotów wybranych gatunków wróblowych Passeriformes w Puszczy Kampinoskiej w latach 2002-2005. Kulon 11: 51-65.

Olszewski A. 2006. Fenologia wędrówek oraz zimowanie wybranych gatunków ptaków w zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego. Kulon 11: 67-74.

Olszewski A., Gawroński J., Łukaszewicz M. 2006. Zimowe obserwacje pierwiosnka Phylloscopus collybita na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 11: 101-102.

Olszewski A. 2006. Zimowanie nietoperzy w piwnicach-ziemiankach w zachodniej części Puszczy Kampinoskiej. Nietoperze VII: 72-74.

Sachanowicz K., Karczmarczyk P., Olszewski A. 2002. Significant bird observations from Iran, August-September 1998. Sandgrouse 1: 48-51.

 

Publikacje popularno-naukowe:

Olszewski A. 2017. Śliz nowym gatunkiem ryby w Kampinoskim Parku Narodowym. Puszcza Kampinoska

Olszewski A. 2017. Wilk po wypadku komunikacyjnym. Puszcza Kampinoska

Olszewski A. 2016. Bocian biały – charyzmatyczny symbol polskiej wsi. Puszcza Kampinoska 3-4 (86): 26-30

Olszewski A. 2016. Kampinoskie trojaczki u bielika. Puszcza Kampinoska 3-4 (86): 31

Olszewski A. 2015. Powrót wilków do Kampinoskiego Parku Narodowego. Puszcza Kampinoska 4(84): 13-15

Olszewski A. 2014. 20 lat Stacji Bazowej ZMŚP;. Puszcza Kampinoska 2-4: 17-19.

Marczak D., Andrzejewska A., Danyłow J., Deptuła M., Kębłowska A., Olszewski A., Otręba A., Pepłowska-Marczak D., Tyburski Ł. 2013-2014. Imponujący dorobek. Puszcza Kampinoska 3-4 (2013) & 1 (2014): 35-42.

Czujkowska A., Królak T., Łukasik D., Olszewski A., Rzępała M., Tarłowski A., Wierzbicka A. 2012. Poradnik ochrony bociana białego, ss. 51. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Warszawa.

Andrzejewska A., Bąk B., Lubański A., Kębłowska A., Kamińska M., Markowski M., Morkowski M., Pepłowska-Marczak D., Olszewski A., Okołów G., Otręba A. 2013. Skrajem Puszczy – ścieżka dydaktyczna. Przewodnik. Wydawnictwo Epograf, ss. 42.

Olszewski A., Kramasz K., Michalska-Kacymirow M. 2011. Pomnikowe aleje okolic Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 1: 17-20.

Olszewski A., Główka M. 2010. Wody Kampinoskiego Parku Narodowego jako środowisko życia ryb. Puszcza Kampinoska 1: 13-18.

Olszewski A. 2009. Podniebny baranek. Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” 1: 12-21.

Olszewski A. 2009. Życiorys dudka. Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” 2: 13-17.

Olszewski A. 2009. Ssaki drapieżne. Folder Kampinoskiego Parku Narodowego.

Olszewski A. 2008. Puszcza Kampinoska – przystołeczna ostoja ptaków. Ptaki – kwartalnik OTOP 1: 23-27.

Olszewski A. 2008. Nietoperze. Przyroda Polska 8: 7.

Olszewski A. 2008. Mądziak malinowy – grzyb z Nowego Świata. Puszcza Kampinoska 2: 8.

Olszewski A. 2008. Rodzicielskie problemy czajek. Poznajmy Las 5: 9-10.

Olszewski A. 2008. Chiropterofauna Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe 4: 10-14.

Olszewski A. 2008. Jedwabne jemiołuszki. Poznajmy Las 6: 25.

Olszewski A., Tarłowski A. 2008. Ochrona i monitoring liczebności bociana białego w Puszczy Kampinoskiej w 2008 roku. Kraska 16: 20-22.

Olszewski A., Tarłowski A. 2008. Bocian biały z wyjątkowym rodowodem. Kraska 16: 40-41.

Olszewski A. 2007. Rzadkie gatunki nietoperzy w Polsce. Przyroda Polska 1: 15.

Olszewski A. 2007. Bliskie spotkania z młodymi uszatkami. Przyroda Polska 3: 29.

Olszewski A., Tarłowski A. 2007. Ogławianie wierzb przedmiotem naszej troski. Puszcza Kampinoska 1: 14-16.

Olszewski A. 2007. Pasiaki. Przyroda Polska 5: 22.

Olszewski A. 2007. Fauna głowiastych wierzb Puszczy Kampinoskiej. Parki Narodowe 2: 20-22.

Olszewski A. 2007. Kampinoskie notatki ornitologiczne z wiosny 2007 roku. Puszcza Kampinoska 4: 3-7.

Olszewski A. 2007. Nietoperze. Folder Kampinoskiego Parku Narodowego.

Olszewski A. 2007. Ptaki śpiewające. Folder Kampinoskiego Parku Narodowego.

Olszewski A., Tarłowski A. 2007. Nadzieja na pójdźki w budkach w Puszczy Kampinoskiej. Kraska 15: 7-8.

Olszewski A. 2006. Zimowa obserwacja pierwiosnka. Przyroda Polska 2: 27.

Olszewski A. 2006. Dudek. Poznajmy Las 1: 12-14.

Olszewski A. 2006. Uhla – gość znad morza. Puszcza Kampinoska 1: 9.

Olszewski A. 2006. Kiedy nie powinniśmy pomagać zwierzętom? Przyroda Polska 6: 9.

Olszewski A. 2006. Stała Powierzchnia Odłowu Ptaków w Puszczy Kampinoskiej. Parki Narodowe 2: 8-11.

Olszewski A. 2006. O największej kolonii rozrodczej nietoperzy w Puszczy Kampinoskiej, czyli o karliku drobnym w drewnianym budynku. Puszcza Kampinoska 3: 18-19.

Olszewski A. 2006. Karlik drobny. Echa leśne 10: 27.

Olszewski A., Tarłowski A. 2006. Obrączkowanie bocianów białych w Puszczy Kampinoskiej. Kraska 13: 11-13.

Olszewski A. 2006. Platformy lęgowe dla rybitw czarnych. Kraska 13: 35.

Olech B., Olszewski A., Dzięcioł A. 2005. Bociany białe w Rezerwacie Biosfery „Puszcza Kampinoska”. Puszcza Kampinoska 1: 6-8.

Olszewski A. 2005. Pomagamy pójdźce. Puszcza Kampinoska 4: 12-13.

Olszewski A. 2004. Inwazja norki amerykańskiej. Poznajmy Las 1: 13-15.

Olszewski A. 2003. Nietoperze zimujące w zachodniej części parku w sezonie 2002/03. Puszcza Kampinoska 1: 13-14.

Olszewski A. 2003. Pierwsze stwierdzenie norki amerykańskiej w Kampinoskim Parku Narodowym. Puszcza Kampinoska 2: 6.

Olszewski A. 2003. Nietypowe zachowanie ptaków wróblowych wiosną 2003 roku. Puszcza Kampinoska 2: 6.

Olszewski A. 2003. Nowy gatunek nietoperza w Kampinoskim Parku Narodowym. Puszcza Kampinoska 3-4: 11-12.

Olszewski A. 2003. Wyniki zimowego liczenia nietoperzy w zachodniej części KPN w sezonie 2002/03. Kraska 9: 28-30.

Olszewski A. 2003. Karlik malutki nowym gatunkiem nietoperza w Puszczy Kampinoskiej. Kraska 9: 30-31.

Olszewski A. 2003. Pierwsze stwierdzenie norki amerykańskiej w KPN. Kraska 9(1): 32-33.

Olszewski A. 2003. Norka amerykańska już w Puszczy Kampinoskiej. Przyroda Polska 9: 2.

Olszewski A. 2003. Tygrzyk w budynkach. Kraska 10(2): 76.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych, książkach, monografiach itp.:

Matyjasiak P., Kraska R., Olszewski A., Sidelnik M. 2017. Zgrupowania ptaków wodno-błotnych kampinoskiego odcinka Wisły w różnych okresach fenologicznych w latach 2000-2010. [W:] M. Keller, H. Kot, A. Dombrowski, P. Rowiński, S. Chmielewski, D. Bukaciński. Ptaki środkowej Wisły: 469-519

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Otręba A., Pepłowska-Marczak D. 2014. Kampinoski Park Narodowy [W:] Stan środowiska w województwie Mazowieckim w 2013 roku. (opr. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie) WIOŚ w Warszawie. Warszawa. s. 167-173.

Owadowska E., Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D. 2013. Kampinos Forest Biosphere Reserve / Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska. [W:] Rezerwaty Biosfery w Polsce. M. Kunz, A. Nienartowicz (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wersja elektroniczna jako e-book: 144-163.

Olszewski A. 2012. Puszcza Kampinoska (OSO i SOO). [W:] M. Jujka-Radziewicz, E. Okołów. Co kryje natura? Przewodnik po wybranych obszarach Natura 2000. OTOP, Marki: 67–69.

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D. 2012 Kampinoski Park Narodowy [W:] Stan środowiska w województwie Mazowieckim w 2011 roku. (opr. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie) WIOŚ w Warszawie. Warszawa. s. 182-186.

Geiger F., Berendse F., de Snoo G., Guerrero I., Morales M.B., Oñate J.J., Eggers S., Pärt T., Bommarco R., Bengtsson J., Clement L.W., Weisser W.W., Dennis C., Emmerson M., Olszewski A., Ceryngier P., Hawro V., Aavik T., Liira J., Fischer C., Flohre A., Thies C., Tscharntke T. 2011. Mixed responses of farmland birds to agricultural intensification across Europe. [In:] F. Geiger. Agricultural intensification and farmland birds, Wageningen University: 45-71.

Olech B., Olszewski A. 2010. Puszcza Kampinoska. [W:] T. Wilk, M. Jujka, J. Krogulec, P. Chylarecki (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce, OTOP, Marki: : 300-302.

Olech B., Olszewski A. 2009. Awifauna łąk, pól i terenów osadniczych. [W:] D. Michalska-Hejduk, A. Bomanowska (red.). Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Kampinoski Park Narodowy, Łódź-Izabelin: 99-108.

Olszewski A. 2009. Znaczenie zabudowy wiejskiej dla nietoperzy. [W:] D. Michalska-Hejduk, A. Bomanowska (red.). Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Kampinoski Park Narodowy, Łódź-Izabelin: 108-113.

Witusińska B., Olszewski A., Michalska-Hejduk D. 2009. Przydrożne wierzby jako element krajobrazu kulturowego oraz siedlisko roślin i zwierząt. [W:] D. Michalska-Hejduk, A. Bomanowska (red.). Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Kampinoski Park Narodowy, Łódź-Izabelin: 123-131.

Bomanowska A., Michalska-Hejduk D., Kirpluk I., Szczepko K., Olech B., Olszewski A., Marczak D. 2009. Czynna ochrona terenów porolnych – propozycje, podejmowane działania, perspektywy. [W:] D. Michalska-Hejduk, A. Bomanowska (red.). Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Kampinoski Park Narodowy, Łódź-Izabelin: 153-166.

Olszewski A., Zawadzka A., Typiak J., Mokwa T. 2009. Obrączkowanie ptaków w Rezerwacie Biosfery "Puszcza Kampinoska" – wyniki z lat 2001-2008 oraz wybrane wiadomości powrotne. [W:] A. Andrzejewska, A. Lubański (red.). Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 451-463.

Lenartowicz M., Olszewski A., Andrzejewska A. 2009. Bobry jako przyczyna zakłóceń monitoringu wód w zlewni ZMŚP „Pożary”. [W:] W. Bochenek, M. Kijowska (red.). Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark: 69-75.

Owadowska E., Marczak D., Olech B., Olszewski A. 2009. Świat zwierząt. [W:] A. Lubański (red.). Kampinoski Park Narodowy – 50 lat. Wydawnictwo Epograf, Warszawa: 58-71.

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D., Siwak A. 2008. Kampinoski Park Narodowy. [W:] A. Ludwikowski (red.). Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2007 roku: 71-76. Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo