Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Anna Kębłowska

Absolwentka wydziału Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Łódzkim, kierunku Konserwatorska Ochrona Przyrody. Pracę magisterską na temat ciepłolubnych lasów z udziałem dębów na południowych stokach wydm prowadziła w Kampinoskim Parku Narodowym. Pracowała m.in. w Ministerstwie Środowiska, Głównym Urzędzie Statystycznym oraz w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Od maja 2008 r. jako pracownik Zespołu ds. Nauki i Monitoringu Przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego zajmuje się badaniem i monitoringiem szaty roślinnej. Jest koordynatorem projektu pn.: „Inwentaryzacja i monitoring przyrody ożywionej w Kampinoskim Parku Narodowym z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000” finansowanego ze środków NFOŚiGW.

 

Angażuje się w monitoring krajowy prowadząc na zlecenie Instytutu Ochrony Przyrody monitoring wybranych gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych, nie tylko na obszarze KPN ale także poza nim.

 „Staram się mieć holistyczne podejście do ochrony przyrody i chętnie angażuję się w badania i ochronę innych, poza szatą roślinną, komponentów środowiska przyrodniczego”.

 Poza ochroną przyrody, która jest dla niej jedną z najwyższych wartości, lubi spędzać aktywnie czas wędrując, jeżdżąc konno, na rowerze lub szkoląc psa.

 

Tematy badawcze:

Badania nad rolą zabiegów ochronnych w regeneracji zbiorowisk leśnych z kręgu dynamicznego grądów

Programy monitoringowe:

Monitoring gatunków roślin zielnych restytuowanych w KPN,

Monitoring zbiorowisk roślinnych, w tym siedlisk przyrodniczych Natura 2000,

Monitoring gatunków roślin szczególnej troski,

Publikacje:

Publikacje popularno-naukowe:

Lenartowicz M., Andrzejewska A., Kębłowska A., Miazga M. 2017. Zrozumieć kampinoskie bagna. REC Polska, ss 24.

Kębłowska A. 2016. Flora Kampinoskiego Parku Narodowego. Magazyn Centrów Ogrodniczych Viridis 1(29)/2016: 44-45.

Kębłowska A. 2016. Flora Kampinoskiego Parku Narodowego. Magazyn Centrów Ogrodniczych Viridis 1(29)/2016: 44-45

Andrzejewska A., Kębłowska A., Lubański A., Pepłowska-Marczak D., Siatecka E., Wawryszuk M. 2015. Przewodnik po ścieżce edukacyjnej „Do Lipkowskiej Wody”

Kębłowska A. 2015. Odkryte królestwo grzybów. Puszcza Kampinoska 3: 16-18

Kębłowska A. 2014. Rośliny łąk. Folder. Wydawnictwo Epograf

Kębłowska A., Otręba A., Danyłow J. 2014. Rośliny i zwierzęta inwazyjne wokół nas. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin. Wydawnictwo Epograf

Marczak D., Andrzejewska A., Danyłow J., Deptuła M., Kębłowska A., Olszewski A., Otręba A., Pepłowska-Marczak D., Tyburski Ł. 2013-2014. Imponujący dorobek. Puszcza Kampinoska 3-4 (2013) – 1 (2014): 35-42.

Marczak D., Peplowska-Marczak D., Kębłowska A., Okołów G. 2014. Życie łąki. Płyta multimedialna. Wydawnictwo Epograf

Danyłow J., Kębłowska A., Otręba A. 2013-2014. Krok po kroku do celu. Puszcza Kampinoska 3-4 (2013) – 1 (2014): 31-34.

Andrzejewska A., Bąk B., Lubański A., Kębłowska A., Kamińska M., Markowski M., Morkowski M., Pepłowska-Marczak D., Olszewski A., Okołów G., Otręba A. 2013. Skrajem Puszczy. Ścieżka dydaktyczna. Kampinoski Park Narodowy. Wydawnictwo Epograf

Kębłowska A. 2013. Ciekawostki florystyczne kampinoskich borów – Widłaki. Puszcza Kampinoska 2 (78) 2013: 19-21

Marczak D., Andrzejewska A., Otręba A., Kębłowska A., Deptuła M., Pepłowska-Marczak D., Danyłow J., Tyburski Ł., Olszewski A. 2013. Badania naukowe w Kampinoskim Parku Narodowym na przestrzeni 55 lat. Puszcza Kampinoska 3-4

Okołów G., Andrzejewska A., Kębłowska A., Otręba A., Marczak D. 2013. Kampinoski Park Narodowy. ARW Grzegorczyk

Otręba A., Kębłowska A., Danyłow J. 2013. Reintrodukcje i restytucje roślin i zwierząt w Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 3-4

Pepłowska-Marczak D., Marczak D., Kębłowska A., Zaniewski P., Okołów G., Danyłow J. 2013. Wrzosowiska.  Wydawnictwo ARTPRESS.pl.

Pepłowska-Marczak D., Marczak D., Kębłowska A., Danyłow J. 2012. Łąki. Broszura wydana przez ARW A. Grzegorczyk.

Kębłowska A. 2011 Zimą nad Wisłą. Puszcza Kampinoska nr 1 (69) 2011, 10-13

Kębłowska A. 2010. W cztery oczy z przyrodnikiem – Wszystko o kampinoskim lesie. Łoszak nr 3(5).

Marczak D., Pepłowska-Marczak D., Okołów G., Danyłow J., Kębłowska A., Lubański A. 2010 Folder – Natura 2000. Partnerstwo dla przyrody.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Matuszkiewicz J.M., Kębłowska A. 2015. Roślinność rzeczywista pasów wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Mapa fitosocjologiczna (z opisem). Izabelin 2015

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Otręba A., Pepłowska-Marczak D. 2014. Kampinoski Park Narodowy [W:] Stan środowiska w województwie Mazowieckim w 2013 roku. (opr. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie) WIOŚ w Warszawie. Warszawa. s. 167-173.

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D. 2013. Kampinoski Park Narodowy [W:] Stan środowiska w województwie Mazowieckim w 2012 roku. (opr. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie) WIOŚ w Warszawie. Warszawa. s. 151-154

Owadowska E., Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D. 2013. Kampinos Forest Biosphere Reserve / Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska. [W:] Rezerwaty Biosfery w Polsce. M. Kunz, A. Nienartowicz (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wersja elektroniczna jako e-book: 144-163.

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D. 2012. Kampinoski Park Narodowy [W:] Stan środowiska w województwie Mazowieckim w 2011 roku. (opr. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie) WIOŚ w Warszawie. Warszawa. s. 182-186,

Michalska-Hejduk D., Kopeć D., Kucharski L., Kębłowska A., Otręba A., Kloss M., Dembek A. 2011. Roślinność terenów mokradłowych – stan zachowania i tendencje dynamiczne [w:] Ochrona i renaturyzacja mokradeł Kampinoskiego Parku Narodowego, Okruszko T., Mioduszewski W., Kucharski L. (red.), Wyd. SGGW, Warszawa

Kucharski L., Michalska-Hejduk D., Kopeć D., Dembek A., Kloss M., Kębłowska A., Otręba A. 2010. Mapa roślinności rzeczywistej pasów bagiennych  Kampinoskiego Parku Narodowego, 1:40 000, Łódź, Wydawnictwo EKO-GRAF (wykonana w ramach projektu „Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności.” pod kierunkiem prof. Leszka Kucharskiego

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo