Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

mgr Anna Andrzejewska
mgr Anna Andrzejewska
Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją geologia czwartorzędu (1990 r). W roku 2001 ukończyła studium podyplomowe "Ochrona parków narodowych" na SGGW.  Pracowała w Państwowym Instytucie Geologicznym na stanowisku geologa oraz w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, gdzie zajmowała się m.in. koordynacją prac związanych z Zintegrowanym Monitoringiem Środowiska Przyrodniczego. Od 1996 roku w Kampinoskim Parku Narodowym zajmuje się badaniami przyrody nieożywionej, a w szczególności koordynacją i prowadzeniem monitoringu klimatu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, a od 2020 r. również programy abiotyczne w ramach Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.

 

 

 

 

Tematy badawcze i programy monitoringu:

Monitoring klimatu

Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych

Publikacje:

Publikacje naukowe:

Andrzejewska A. 2010. Zmiany klimatu Puszczy Kampinoskiej od ostatniego zlodowacenia do dziś. Materiały Szkoleniowe Mokotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Biuletyn 20: 34-36

Andrzejewska A., Ferchmin M., Kębłowska A., Otręba A.. 2010. Charakterystyka geobotaniczna Puszczy Kampinoskiej [w:] Obidzinski A. (red.) Z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej, PTB Zarząd Główny, Warszawa: 41-56.

Krogulec E.,  Andrzejewska A., 2009. Analiza stanów wód podziemnych na obszarach podmokłych na przykładzie obserwacji w Kampinoskim Parku Narodowym. Biuletyn PIG Nr 436: 281-288

Andrzejewska A. 2009. Susze w Kampinoskim Parku Narodowym w latach 1999-2008. [w:]  A. Andrzejewska, A. Lubański (red). Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych: 149-156

Andrzejewska A. Olszewski A. 2008. Imisja SO2, NO2 i O3 do Stacji Bazowej „Pożary” na podstawie pomiarów automatycznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w latach 2004-2007 Monitoring Środowiska Przyrodniczego 9.

Lenartowicz M., Olszewski A., Andrzejewska A. 2009. Bobry jako przyczyna zakłóceń monitoringu wód w zlewni ZMŚP „Pożary”. [W:] W. Bochenek, M. Kijowska (red.). Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark: 69-75.

Andrzejewska A. 2007. Porównanie terminów początku i końca okresu ewapotranspiracji z wód podziemnych z „meteorologicznymi” okresami wegetacyjnymi. [w:] Szczepański A., Kmiecik E., Żurek A. (red.) Współczesne problemy hydrogeologii T. XIII Wydział Geologii, Geofizyki i ochrony Środowiska AGH Kraków: 233-242

Andrzejewska A. 2007. Monitoring Wód podziemnych w Kampinoskim Parku Narodowym – 8 lat obserwacji [w:] Kostrzewski A., Andrzejewska A. (red.)  Program ZMŚP a zadania ochrony obszarów Natura 2000. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa: 81-90

Krogulec E., Andrzejewska A. 2005. Zastosowanie automatycznych pomiarów stanów wód podziemnych w lokalnym systemie monitoringowym. [w:] Sadurski A., Krawiec A. (red.) Współczesne Problemy Hydrogeologii T. XII, Uniwersytet M. Kopernika. Toruń: 397-403

Andrzejewska A. 2003. Physiography and nature monitoring in the Kampinoski National Park and its buffer zone. International Journal of Ecohydrology & Hydrobiology 3: 247-254

Andrzejewska A. 2003. Monitoring wód w Kampinoskim Parku Narodowym – trzy lata obserwacji. Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 1(4). IOŚ. Biblioteka Monitoringu Środowiska.: 67-77

Andrzejewska A. Hardej M. 2003. Electronic measurements of groundwater level in the Kampinoski National Park (Central Poland). International Journal of Ecohydrology & Hydrobiology 3: 345-350

 

Publikacje popularno-naukowe

Lenartowicz M., Andrzejewska A., Kębłowska A., Miazga M. 2017. Zrozumieć kampinoskie bagna. REC Polska, ss 24. (broszura)

Tyburski Ł., Andrzejewska A. 2017. Znaczenie wody dla drzew w Kampinoskim Parku Narodowym. Środowisko 3: 42 – 43.

Andrzejewska A. 2017 Projekt Kampinoskie Bagna. Puszcza Kampinoska 1(87): 4-6

Andrzejewska A., Kębłowska A., Lubański A., Pepłowska-Marczak D., Siatecka E., Wawryszuk M. 2015. Przewodnik po ścieżce edukacyjnej „Do Lipkowskiej Wody”

Andrzejewska A., Szaga W. 2015. Upalne lato. Puszcza Kampinoska 3: 19-21

Andrzejewska A.  2013-2014. Zmiany  stosunków wodnych w Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 3-4 (2013) – 1 (2014): 20-24.

Marczak D., Andrzejewska A., Danyłow J., Deptuła M., Kębłowska A., Olszewski A., Otręba A., Pepłowska-Marczak D., Tyburski Ł. 2013-2014. Imponujący dorobek. Puszcza Kampinoska 3-4 (2013) – 1 (2014): 35-42.

Andrzejewska A. 2013. W cztery oczy z przyrodnikiem. Klimat Puszczy Kampinoskiej.  Łoszak nr 15: 3-5

Andrzejewska A., 2013. Przemiany stosunków wodnych w Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 3-4

Andrzejewska A., Bąk B., Lubański A., Kębłowska A., Kamińska M., Markowski M., Morkowski M., Pepłowska-Marczak D., Olszewski A., Okołów G., Otręba A. 2013. Skrajem Puszczy. Ścieżka dydaktyczna. Kampinoski Park Narodowy. Wydawnictwo Epograf

Andrzejewska A., Danyłow J. 2009. Skarby przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego. Konferencja popularno naukowa 50 lat KPN – funkcje oraz znaczenie w środowisku przyrodniczym i społecznym. Warszawa 22-23 IX 2009 r.: 37-40

Andrzejewska A. 2008. Klimat Puszczy Kampinoskiej wczoraj i dziś. Puszcza Kampinoska 3: 8- 11.

Andrzejewska A. 2007. Rzeźba terenu. [w:] Lubański A. (red.)Kampinoski Park Narodowy – album. ADG Oficyna:4-10

Andrzejewska A. 2007. XVII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Puszcza Kampinoska 2(54)

Andrzejewska A. 2006 Geomorfologia i budowa geologiczna. [w:] Z łosiem w herbie. Przewodnik do filmu o Kampinoskim Parku Narodowym. Kampinoski Park Narodowy. Izabelin:13-16

Andrzejewska A. 2006. Czy w 2005 roku wystąpiła w Kampinoskim Parku Narodowym susza? Puszcza Kampinoska 1(49)2006

Andrzejewska A. 2005. Wybryki pogody i ich skutki dla przyrody KPN” Puszcza Kampinoska 2(46)2005: 9-12

Andrzejewska A., Owadowska E. 2005. Nauka w Kampinoskim Parku Narodowym w obchodach 45 rocznicy jego powstania. Parki Narodowe 1:10-13

Andrzejewska A., Olech B., Otręba A., Owadowska O. 2003. Pory roku w Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 3-4: 5-9

Andrzejewska A., 1999. Monitorowanie wód nakazem chwili. Puszcza Kampinoska 1(21): 8-10

Andrzejewska A.1998. Goście z Eurosite. Puszcza Kampinoska 2(18): 10-11

 

Rozdziały w pracach zbiorowych, książkach, monografiach itp.

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Otręba A., Pepłowska-Marczak D. 2014. Kampinoski Park Narodowy [W:] Stan środowiska w województwie Mazowieckim w 2013 roku. (opr. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie) WIOŚ w Warszawie. Warszawa. s. 167-173.

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D. 2013. Kampinoski Park Narodowy [W:] Stan środowiska w województwie Mazowieckim w 2012 roku. (opr. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie) WIOŚ w Warszawie. Warszawa. s. 151-154

Owadowska E., Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D. 2013. Kampinos Forest Biosphere Reserve / Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska. [W:] Rezerwaty Biosfery w Polsce. M. Kunz, A. Nienartowicz (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wersja elektroniczna jako e-book: 144-163.

Sawicka K., Dzierżek J., Jóźwiak K., Andrzejewska A., 2013. Puszcza Kampinoska – skarby przyrody, historii i kultury zachodniego Mazowsza [W:] Przewodnik do sesji terenowych XVI Sympozjum Współczesne Problemy Hydrologii. Warszawa – Jachranka 2013: 5-28

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D. 2012 Kampinoski Park Narodowy [W:] Stan środowiska w województwie Mazowieckim w 2011 roku. (opr. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie) WIOŚ w Warszawie. Warszawa. s. 182-186.

Andrzejewska A., Lenartowicz M., Somorowska U. 2012 Kampinoski Park Narodowy [w:] Wody w parkach narodowych. [W:] Wody w parkach narodowych Polski. R. Bogdanowicz, P. Jokiel, J. Pociask-Karteczka (red.) Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 106-119.

Mioduszewski W., Kowalewski Z., Kubrak J., Andrzejewska A. 2011. Techniczne i nietechniczne działania dla poprawy stosunków wodnych. [w:] Okruszko T., Mioduszewski W., Kucharski L. (red.) Ochrona i renaturyzacja mokradeł Kampinoskiego Parku Narodowego. Wyd. SGGW Warszawa:183-201

Andrzejewska A., Ferchmin M., Kebłowska A., Otręba A. 2010. Charakterystyka geobotaniczna Puszczy Kampinoskiej. [w:] Obidziński A. (red.) Z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa 41-56 Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D., Siwak A. 2008. Stan środowiska w Kampinoskim Parku Narodowym w latach 2000-2007 w: Ludwikowski A. (red.). Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa2008 3(59): 8-11

Lenartowicz M., Olszewski A., Andrzejewska A. 2009. Bobry jako przyczyna zakłóceń monitoringu wód w zlewni ZMŚP „Pożary”. [W:] W. Bochenek, M. Kijowska (red.). Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark: 69-75.

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D., Siwak A. 2008. Kampinoski Park Narodowy. [W:] A. Ludwikowski (red.). Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2007 roku: 71-76. Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Lenartowicz M., Andrzejewska A., Ferchmin M., Owadowska E., Wierzbicki A. 2006. Stacja Bazowa "Pożary". [W:] Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w latach 1994-2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 173-212.

Andrzejewski R., Andrzejewska A., Ferchmin M., Olech B., Owadowska E. 2004. Organizacja badań w KPN [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy T.II. Społeczeństwo. Warszawa:145-159

Andrzejewska A. 2003. Klimat [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy T.I Przyroda. Kampinoski Park Narodowy. Warszawa Monografia KPN 41-69

Andrzejewska A. 2003. Problemy wodne Kampinoskiego Parku Narodowego w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej. Unia-Polska-Integracja Panele i Seminaria. Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Warszawa:118-120

Andrzejewska A. Ferchmin M. 2002 Long term research on hydrology and vegetation changes in Kampinos National Park (Central Poland). Materiały z konferencji p.t. Long term ecological research in Poland. s:54-56

Andrzejewska A. Zalewski M. 2002. The strategy of preventing the continual decline of ground water level in UNESCO MAB Biosphere Reserve “Puszcza Kampinoska” by restoration of Vistula flood pulses. International Journal of Ecohydrology & Hydrobiology 2(1-4). Materiały z konferencji. The application of ecohydrology to water resources development & management. 16-18 wrzesień 2001. Wenecja Włochy: 227-232

Andrzejewska A. 1998 Water balance for the protected catchment of Kampinos National Park. Long term Ecological Research, Examples, Methods, Perspectives for Central Europe. Poceedings of the ILTER Regional Workshop 16-18 Sept. 1998 Mądralin near Warsaw Poland: 101-106

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo