Spis treści

Publikacje pracowników Stacji Bazowej ZMŚP "Kampinos"

I. Czasopisma naukowe, monografie itp.

 

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D., Siwak A. 2008. Kampinoski Park Narodowy. [W:] A. Ludwikowski (red.). Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2007 roku: 71-76. Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Andrzejewska A., Olszewski A. 2008. Imisja SO2, NO2 i O3 do Stacji Bazowej „Pożary” na podstawie pomiarów automatycznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w latach 2004-2007. Monitoring Środowiska Przyrodniczego 9: 39-45.

Bomanowska A., Michalska-Hejduk D., Kirpluk I., Szczepko K., Olech B., Olszewski A., Marczak D. 2009. Czynna ochrona terenów porolnych – propozycje, podejmowane działania, perspektywy. [W:] D. Michalska-Hejduk, A. Bomanowska (red.). Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Kampinoski Park Narodowy, Łódź-Izabelin: 153-166.

Fic M., Wierzbicki A. 1994. Organizacja sieci monitoringu wód podziemnych na terenie rezerwatu Pożary w Kampinoskim Parku Narodowym. Przegląd Geologiczny 42 (12): 1004-1008.

Geiger F., de Snoo G.R., Berendse F., Guerrero I., Morales M.B., Oñate J.J., Eggers S., Pärt T., Bommarco R., Bengtsson J., Clement L.W., Weisser W.W., Olszewski A., Ceryngier P., Hawro V., Inchausti P., Fischer C., Flohre A., Thies C., Tscharntke T., 2010. Landscape composition influences farm management effects on farmland birds in winter: a pan-European approach. Agriculture, Ecosystems and Environment 139: 571–577. 

Lenartowicz M., Olszewski A., Andrzejewska A. 2009. Bobry jako przyczyna zakłóceń monitoringu wód w zlewni ZMŚP „Pożary”. [W:] W. Bochenek, M. Kijowska (red.). Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark: 69-75.

Lesiński G., Olszewski A., Filewicz M. 2008. Największe zimowisko nietoperzy na Mazowszu. Nietoperze IX (1): 59-63.

Lesiński G., Olszewski A., Popczyk B. 2011 (w druku). Forest roads used by commuting and foraging bats in edge and interior zones. Polish Journal of Ecology 3.

 

Lesiński G., Sikora A., Olszewski A. 2010. Bat casualties on a road crossing a mosaic landscape. European Journal of Wildlife Research 57: 217-223.
http://www.springerlink.com/content/f70537565237v405/fulltext.pdf

 

Olech B., Olszewski A. 2009. Awifauna łąk, pól i terenów osadniczych. [W:] D. Michalska-Hejduk, A. Bomanowska (red.). Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Kampinoski Park Narodowy, Łódź-Izabelin: 99-108.

Olech B., Olszewski A. 2010. Puszcza Kampinoska. [W:] T. Wilk, M. Jujka, J. Krogulec, P. Chylarecki (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce: 300-302. OTOP, Marki.

Olszewski A. 2006. Charakterystyka przelotów wybranych gatunków wróblowych Passeriformes w Puszczy Kampinoskiej w latach 2002-2005. Kulon 11: 51-65.

Olszewski A. 2006. Fenologia wędrówek oraz zimowanie wybranych gatunków ptaków w zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego. Kulon 11: 67-74.

Olszewski A. 2006. Zimowanie nietoperzy w piwnicach-ziemiankach w zachodniej części Puszczy Kampinoskiej. Nietoperze 7: 72-74.

Olszewski A. 2007. Kilka przypadków aberracji barwnych u dzięciołów dużych Dendrocopos major w Puszczy Kampinoskiej. Not. Orn. 48: 210-213.

Olszewski A. 2007. Utracone gatunki awifauny lęgowej Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Kulon 12: 73-87.

Olszewski A. 2007. Awifauna lęgowa gruntów porolnych Kampinoskiego Parku Narodowego. Przegl. Przyr. XVIII: 203-217.

Olszewski A. 2009. Wyniki odłowów i znakowania wróblowych Passeriformes i dzięciołów Picidae w dolnym piętrze olsu Ribo nigri-Alnetum Puszczy Kampinoskiej. Kulon 14: 57-79.

Olszewski A. 2009. Znaczenie zabudowy wiejskiej dla nietoperzy. [W:] D. Michalska-Hejduk, A. Bomanowska (red.). Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Kampinoski Park Narodowy, Łódź-Izabelin: 108-113.

Olszewski A., Lesiński G. 2010. Monitoring nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym. [W:] Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych. Poradnik, edycja 3. Publikacja internetowa.

Olszewski A., Gawroński J., Łukaszewicz M. 2006. Zimowe obserwacje pierwiosnka Phylloscopus collybita na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 11: 101-102.

Olszewski A., Główka M. 2009. Występowanie różanki Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) i piskorza Misgurnus fossilis (Linné, 1758) w Puszczy Kampinoskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 4: 287-292.

Olszewski A., Główka M. 2010. Stan poznania ichtiofauny Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. Przyr. 29 (1): 115-126.

Olszewski A., Hryniewicki T., Okołów G. 2007. Nowe stanowiska pachnicy dębowej Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) na Nizinie Mazowieckiej. Chr. Przyr. Ojcz. 2: 84-86.

Olszewski A., Woźniak B., Chodkiewicz T., Lewtak J. 2010. Sowy Strigiformes środkowej części Kampinoskiego Parku Narodowego. Ornis Polonica 51: 252-261.

Olszewski A., Zawadzka A., Typiak J., Mokwa T. 2009. Obrączkowanie ptaków w Rezerwacie Biosfery "Puszcza Kampinoska" – wyniki z lat 2001-2008 oraz wybrane wiadomości powrotne. [W:] A. Andrzejewska, A. Lubański (red.). Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 451-463.

Owadowska E., Marczak D., Olech B., Olszewski A. 2009. Świat zwierząt. [W:] A. Lubański (red.). Kampinoski Park Narodowy – 50 lat. Wydawnictwo Epograf, Warszawa: 58-71.

Sachanowicz K., Karczmarczyk P., Olszewski A. 2002. Significant bird observations from Iran, August-September 1998. Sandgrouse 1: 48-51.

Witusińska B., Olszewski A., Michalska-Hejduk D. 2009. Przydrożne wierzby jako element krajobrazu kulturowego oraz siedlisko roślin i zwierząt. [W:] D. Michalska-Hejduk, A. Bomanowska (red.). Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Kampinoski Park Narodowy, Łódź-Izabelin: 123-131.

II. Czasopisma popularno-naukowe, raporty i sprawozdania

Ferchmin M., Filip T., Główka M., Grzeniewski M., Hryniewicki T., Kębłowska A., Marczak D., Okołów G., Olszewski A., Pełnia-Iwanicka E., Pepłowska-Marczak D., Sikora A., Siwak A., Tarłowski A. 2009. Stan rozpoznania flory i fauny projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Łąki Kazuńskie. Maszynopis przekazany Min. Środowiska 3 VI 2009 r.

Kwiadas-Wierzbicka L., Wierzbicki A. 1992. Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy. Puszcza Kampinoska 1: 4-5.

Olech B., Olszewski A., Dzięcioł A. 2005. Bociany białe w Rezerwacie Biosfery „Puszcza Kampinoska”. Puszcza Kampinoska 1: 6-8.

Olszewski A. 2000. Sukces lęgowy ptaków wróblowych w starych łęgach wierzbowo-topolowych nad środkową Wisłą. SGGW Warszawa (praca magisterska).

Olszewski A. 2003. Nietoperze zimujące w zachodniej części parku w sezonie 2002/03. Puszcza Kampinoska 1: 13-14.

Olszewski A. 2003. Pierwsze stwierdzenie norki amerykańskiej w Kampinoskim Parku Narodowym. Puszcza Kampinoska 2: 6.

Olszewski A. 2003. Nietypowe zachowanie ptaków wróblowych wiosną 2003 roku. Puszcza Kampinoska 2: 6.

Olszewski A. 2003. Nowy gatunek nietoperza w Kampinoskim Parku Narodowym. Puszcza Kampinoska 3-4: 11-12.

Olszewski A. 2003. Wyniki zimowego liczenia nietoperzy w zachodniej części KPN w sezonie 2002/03. Kraska 9: 28-30.

Olszewski A. 2003. Karlik malutki nowym gatunkiem nietoperza w Puszczy Kampinoskiej. Kraska 9: 30-31 {po wyodrębnieniu nowego gatunku karlika uznano, że był to k. drobny}.

Olszewski A. 2003. Pierwsze stwierdzenie norki amerykańskiej w KPN. Kraska 9: 32-33.

Olszewski A. 2003. Norka amerykańska już w Puszczy Kampinoskiej. Przyr. Polska 9: 2.

Olszewski A. 2003. Tygrzyk w budynkach. Kraska 10: 76.

Olszewski A. 2004. Inwazja norki amerykańskiej. Poznajmy Las 1: 13-15.

Olszewski A. 2005. Pomagamy pójdźce. Puszcza Kampinoska 4: 12-13.

Olszewski A. 2006. Zimowa obserwacja pierwiosnka. Przyr. Polska 2: 27.

Olszewski A. 2006. Dudek. Poznajmy Las 1: 12-14.

Olszewski A. 2006. Uhla – gość znad morza. Puszcza Kampinoska 1: 9.

Olszewski A. 2006. Kiedy nie powinniśmy pomagać zwierzętom? Przyr. Polska 6: 9.

Olszewski A. 2006. Stała Powierzchnia Odłowu Ptaków w Puszczy Kampinoskiej. Parki Narodowe 2: 8-11.

Olszewski A. 2006. O największej kolonii rozrodczej nietoperzy w Puszczy Kampinoskiej, czyli o karliku drobnym w drewnianym budynku. Puszcza Kampinoska 3: 18-19.

Olszewski A. 2006. Karlik drobny. Echa leśne 10: 27.

Olszewski A. 2006. Platformy lęgowe dla rybitw czarnych. Kraska 13: 35.

Olszewski A. 2007. Rzadkie gatunki nietoperzy w Polsce. Przyr. Polska 1: 15.

Olszewski A. 2007. Bliskie spotkania z młodymi uszatkami. Przyr. Polska 3: 29.

Olszewski A. 2007. Lista gatunków ptaków i nietoperzy Puszczy Kampinoskiej 1950-2006. Wersja polsko-angielska. Maszynopis, KPN.

Olszewski A. 2007. Bibliografia ornitologiczna i chiropterologiczna Puszczy Kampinoskiej do 2006 roku. Maszynopis, KPN.

Olszewski A. 2007. Pasiaki. Przyr. Polska 5: 22.

Olszewski A. 2007. Fauna głowiastych wierzb Puszczy Kampinoskiej. Parki Narodowe 2: 20-22.

Olszewski A. 2007. Kampinoskie notatki ornitologiczne z wiosny 2007 roku. Puszcza Kampinoska 4: 3-7.

Olszewski A. 2007. Nietoperze. Folder Kampinoskiego Parku Narodowego.

Olszewski A. 2007. Ptaki śpiewające. Folder Kampinoskiego Parku Narodowego.

Olszewski A. 2008. Puszcza Kampinoska – przystołeczna ostoja ptaków. Ptaki – kwartalnik OTOP 1: 23-27.

Olszewski A. 2008. Nietoperze. Przyr. Polska 8: 7.

Olszewski A. 2008. Mądziak malinowy – grzyb z Nowego Świata. Puszcza Kampinoska 2: 8.

Olszewski A. 2008. Rodzicielskie problemy czajek. Poznajmy Las 5: 9-10.

Olszewski A. 2008. Chiropterofauna Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe 4: 10-14.

Olszewski A. 2008. Jedwabne jemiołuszki. Poznajmy Las 6: 25.

Olszewski A. 2009. Podniebny baranek. Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” 1: 12-21.

Olszewski A. 2009. Życiorys dudka. Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” 2: 13-17.

Olszewski A. 2009. Ssaki drapieżne. Folder Kampinoskiego Parku Narodowego.

Olszewski A. (red.). 2010. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Pożary" w 2009 roku; ss.181. Maszynopis. Granica–Izabelin, KPN.

Olszewski A. (red.). 2011. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Kampinos" w 2010 roku; ss.99. Maszynopis. Granica–Izabelin, KPN.

Olszewski A., Główka M. 2010. Wody Kampinoskiego Parku Narodowego jako środowisko życia ryb. Puszcza Kampinoska 1: 13-18.

Olszewski A., Kramasz K., Michalska-Kacymirow M. 2011. Pomnikowe aleje okolic Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 1: 17-20.

Olszewski A., Olszewski P. 2006. Zestawienie wybranych obserwacji awifaunistycznych z okolic Barcina i Pakości w latach 1983-2001 (kuj.-pom.). Maszynopis, ss. 24.

Olszewski A., Szpakowski P. 2008. Spis obserwacji gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE obserwowanych w trójkącie Czosnów - Kazuń Polski - Kazuń Nowy. Maszynopis KPN.

Olszewski A., Tarłowski A. 2006. Obrączkowanie bocianów białych w Puszczy Kampinoskiej. Kraska 13: 11-13.

Olszewski A., Tarłowski A. 2007. Nadzieja na pójdźki w budkach w Puszczy Kampinoskiej. Kraska 15: 7-8.

Olszewski A., Tarłowski A. 2007. Ogławianie wierzb przedmiotem naszej troski. Puszcza Kampinoska 1: 14-16.

Olszewski A., Tarłowski A. 2008. Ochrona i monitoring liczebności bociana białego w Puszczy Kampinoskiej w 2008 roku. Kraska 16: 20-22.

Olszewski A., Tarłowski A. 2008. Bocian biały z wyjątkowym rodowodem. Kraska 16: 40-41.

Olszewski A., Wierzbicki A. (red.). 2008. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” w 2007 roku; ss.137. Maszynopis, KPN.

Olszewski A., Wierzbicki A. (red.). 2009. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” w 2008 roku; ss.199. Maszynopis, Kampinoski PN.

Wierzbicki A. 1995. Kampinoski Park Narodowy. Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary”. [W:] Raport o stanie środowiska województwa stołecznego warszawskiego w 1994 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 186-202.

Wierzbicki A. 1995. O Stacji Monitoringu „Pożary”. Puszcza Kampinoska 1-2: 23-26.

Wierzbicki A. 1996. Monitoring klimatu Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 1-2: 24-27.

Wierzbicki A. 1998. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za lata 1994-1997. Maszynopis, KPN; ss. 28.

Wierzbicki A. 1999. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 1998. Maszynopis, KPN; ss. 29.

Wierzbicki A. 2000. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 1999. Maszynopis, KPN; ss. 36.

Wierzbicki A. 2001. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2000. Maszynopis, KPN; ss. 40.

Wierzbicki A. 2001. Zarys obserwacji prowadzonych na stacji „Pożary” w roku 2000. Puszcza Kampinoska 3: 11-13.

Wierzbicki A. 2002. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2001. Maszynopis, KPN; ss. 45.

Wierzbicki A. 2003. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2002. Maszynopis, KPN; ss. 64.

Wierzbicki A. 2004. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2003. Maszynopis, KPN; ss. 67.

Wierzbicki A. 2005. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2004. Maszynopis, KPN; ss. 69.

Wierzbicki A. 2006. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2005. Maszynopis, KPN; ss. 47.

Wierzbicki A., Andrzejewska A. 2007. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok 2006. Maszynopis, KPN; ss. 69.

III. Wybrane referaty i wystąpienia (konferencje, sympozja, seminaria)

Andrzejewska A., Olszewski A. 2011. Zmienność wysokości opadów atmosferycznych w zlewni ZMŚP „Kampinos” i jej otulinie w latach 2001-2010. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, 11-13 IV 2011, Borne Sulinowo.

Guerrero I., Morales M.B., Oñate J.J., Geiger F., Berendse F., de Snoo G.,  Eggers S., Pärt T., Bengtsson J., Clement L.W., Weisser W.W., Olszewski A., Ceryngier P., Hawro V., Liira J., Dennis C., Emmerson M., Fischer C., Flohre A., Hänke S., Thies C., Tscharntke T. Relative importance of landscape and field agricultural intensification components on European farmland birds. 12th European Ecological Federation (EEF) Congress, 25-29 IX 2011, Ávila, Spain. 

Lesiński G., Olszewski A., B. Popczyk. 2008. W głębi lasu czy w pobliżu skraju – gdzie lata więcej nietoperzy? XXI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna w Sierakowie, 24-26 X 2008.

Matysiak A., Olszewski A. 2007. Ekosystemy leśne na gruntach porolnych Kampinoskiego Parku Narodowego – wybrane zagadnienia. Konferencja Klubu Przyrodników nt. Kształtowanie ekosystemów leśnych na gruntach porolnych – teoria i praktyka, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, 16-17 XI 2007. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Las.

Olszewski A. 2006. Część 1: Piwnice-ziemianki jako miejsca zimowego bytowania nietoperzy w Puszczy Kampinoskiej. Część 2: Projekt adaptacji wykupionych ziemianek jako kryjówki zimowe dla nietoperzy. Spotkanie Naukowe Działu Nauki i Monitoringu Przyrody KPN, 30 III 2006. Centrum Edukacji KPN, Izabelin.

Olszewski A. 2006. Ptaki Kampinoskiego Parku Narodowego. I Zjazd Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, 18 XI 2006. SGGW, Warszawa.

Olszewski A. 2007. Ptaki Puszczy Kampinoskiej w ostatnim półwieczu. Zebranie Sekcji Ornitologicznej PTZool., 14 III 2007. Instytut Zoologii PAN Warszawa.

Olszewski A. 2009. Ptaki Kampinoskiego Parku Narodowego - 50 lat (1959-2008). Spotkanie Ornitologów Warszawskiej Grupy OTOP, Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie, 18 III 2009.

Olszewski A., Lesiński G., Sikora A. 2008. Nietoperze ginące na drodze wojewódzkiej 579 w Puszczy Kampinoskiej. XXI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna w Sierakowie, 24-26 X 2008.

Olszewski A., Wierzbicki A. 2009. Warunki klimatyczne zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Pożary" do 2008 roku. Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego pt. „Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych”, 24-26 IX 2009.

Olszewski A. 2010. Obce gatunki ryb w nizinnych śródlądowych parkach narodowych Polski. XIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pt. „Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i różnokierunkowej-narastającej antropopresji”, 14-16 IV 2010, Międzyzdroje.

Olszewski A. 2010. (1) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – cele i zadania. (2) Stacja Bazowa ZMŚP Pożary w Kampinoskim Parku Narodowym – 17 rok działalności. Projekt pt. „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”. Warsztaty nt. „Monitoringu przyrodniczego w parkach narodowych”, 26-28 V 2010, Kostrzyn nad Odrą, PN Ujście Warty.

 

Ostatnia modyfikacja dnia 26-05-2011 dokonana przez: Adam Olszewski

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo