Borowce wielkie w skrzynce typu Stratmann
Borowce wielkie w skrzynce typu Stratmann
Monitoring składu gatunkowego oraz liczby ich osobników w okresie letnim w ekosystemach leśnych, który w perspektywie wieloletniej umożliwi określenie trendów liczebności poszczególnych gatunków. Letni monitoring liczebności nietoperzy przysłuży się także do lepszego określenia stanu siedlisk i skutków prowadzonych działań ochronnych w ekosystemach leśnych parku. Dane z letniego monitoringu nietoperzy mogą posłużyć do wnioskowania o stanie i przemianach zachodzących w różnych ekosystemach parku, zwłaszcza w leśnych. Większość skrzynek ulokowano w monokulturach sosnowych ze słabo rozwiniętą warstwą krzewów, w których w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat miały miejsce gradacje szkodników pierwotnych sosny. Wywieszono 170 skrzynek dla nietoperzy typy Stratmann na 3 transektach. Wykonywana jest co najmniej jedna kontrola w okresie letnim. Realizacja przy współpracy z dr hab. Grzegorzem Lesińskim (SGGW).

Koordynuje: dr inż. Adam Olszewski

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo