Pisklę bociana czarnego tuż po zaobrączkowaniu
Pisklę bociana czarnego tuż po zaobrączkowaniu
Monitoring liczebności w/w gatunków ma na celu poznanie liczebności par oraz ich sukces lęgowy, a także określenie stanu siedlisk i skutków prowadzonych działań ochronnych w ekosystemach leśnych. W perspektywie wieloletniej możliwe będzie określenie trendów liczebności. Jako gatunki wskaźnikowe w skali krajobrazowej wykorzystane są bielik, orlik krzykliwy, trzmielojad oraz bocian czarny. Rozmieszczenie oraz liczebność tych gatunków umożliwia waloryzację środowisk leśnych. Dane z monitoringu ptaków szponiastych i bociana czarnego mogą posłużyć m.in. do wnioskowania o stanie i przemianach zachodzących w ekosystemach leśnych. Praca polega na wyszukiwaniu i kontrolach dużych gniazd nadrzewnych na terenie całego KPN, w okresie marzec – lipiec. Następnie uzyskane dane są opracowywane, m.in. z wykorzystaniem GIS. Praca wykonywana we współudziale służb terenowych Parku i osób zatrudnianych sezonowo.

Koordynuje: dr inż. Adam Olszewski

Pisklę orlika krzykliwego
Pisklę orlika krzykliwego

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo