Kanal Zaborowski
Kanal Zaborowski z lotu plaka
Miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację projektu „Kampinos WetLIFE”, który jest kontynuacją dotychczasowych prac nad renaturyzacją bagien Puszczy Kampinoskiej i projektu "Kampinoskie Bagna".Projekt ma na celu poprawę stanu mokradeł wybranych fragmentów Puszczy Kampinoskiej, tych należących już do Skarbu Państwa. Dzięki budowie szeregu obiektów małej retencji, bagna tego obszaru w okresach suszy będą zatrzymywały więcej wody, a w okresach mokrych woda będzie płynąć nie tylko znaturalizowanymi kanałami, ale także licznymi naturalnymi obniżeniami terenowymi na tym obszarze, jednocześnie nie stwarzając zagrożenia do pozostałych gruntów prywatnych w granicach KPN.
Projekt nastawiony jest na ochronę licznych gatunków roślin i zwierząt związanych z mokradłami. Szczególną troską otoczone zostaną bardzo nieliczne w Europie, a zachowane jeszcze w Puszczy Kampinoskiej gatunki bezkręgowców w tym dwa gatunki motyli (modraszek telejus i czerwończyk nieparek), trzy gatunki ślimaków (poczwarówka jajowata, poczwarówka zwężona i zatoczek łamliwy) oraz ważka (zalotka większa).
W ramach projektu zaplanowano między innymi budowę 15 progów na kanałach głównych Puszczy Kampinoskiej, budowę 35 oczek wodnych, unaturalnienie ponad 8000 metrów kanałów, odtworzenie ekstensywnej gospodarki rolnej na 108 ha łąk, zwalczanie gatunków inwazyjnych, namnażanie i wsiedlanie chronionych ślimaków i płazów, budowę platform gniazdowych dla bociana czarnego i ptaków drapieżnych itp. Zaplanowano także wykup 80 ha gruntów, monitoring przyrodniczy oraz działania komunikacyjne.

Projekt będzie realizowany do czerwca 2026 roku, a jego budżet przekracza 5 mln euro. Finansowanie pochodzi z funduszu LIFE+ i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest koordynowany przez Kampinoski Park Narodowy, a w skład konsorcjum wchodzą także Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i fundacja REC Polska.

Szerszy opis projektu dostępny jest na stronie projektu: http://www.kampinoskiebagna.pl/mamy-to-rusza-nowy-projekt-kampinoskie-bagna-ii. Znajdą też tam Państwo wiele informacji o zakończonym projekcie "Kampinoskie Bagna".

Lasica we Wladyslawowie. Okolice jednego z planowanych progow
Lasica we Wladyslawowie. Okolice jednego z planowanych progow

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo