b_1200_1000_0_00___images_w-przyrodzie_IMAG0111.JPG

Liczebność i rozmieszczenie żurawia w Kampinoskim Parku Narodowym podlegają corocznej inwentaryzacji, która jest elementem długookresowego monitoringu tego gatunku na terenie parku. W roku 2014, na skutek tych liczeń, stwierdzono 71 terytorialnych par żurawia, przy zagęszczeniu 18,68 pary/100 km².

W roku ubiegłym zagęszczenie żurawi było niższe i wynosiło 16,84 pary/100 km². Jest to liczba mniejsza od zagęszczeń podawanych dla północnej i wschodniej Polski ale wyższa od zagęszczenia podawanego dla centralnej Polski. Lokalnie Kampinoski Park Narodowy stanowi ważną ostoję żurawia, z zagęszczeniem par przekraczającym pięciokrotnie średnie zagęszczenie dla regionu. Należy jednak pamiętać, że Kampinoski Park Narodowy stanowi swoistą enklawę w silnie zurbanizowanym i objętym intensywną gospodarką rejonie centralnej Polski. Zagęszczenie żurawia w KPN w roku 2014 jest ponad trzykrotnie wyższe od średniej krajowej wynoszącej 5,8 pary/ 100 km². Żurawie na terenie parku zajmują tereny zarówno leśne, jak i otwarte. Gniazda zakładają w pobliżu zbiorników wodnych, na obrzeżach stawów, w olsach, na podmokłych łąkach i małych łąkach śródleśnych. Liczba żurawia na terenie parku rokrocznie wzrasta.

Danuta Pepłowska-Marczak
 

b_1200_1000_0_00___images_w-przyrodzie_IMAG0116.JPG

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo