Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

22 sierpnia w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli został złożony ostatni podpis na umowie o przyznaniu dotacji na projekt LIFE+ pt. „Ochrona zasobów przyrodniczychPuszczy Kampinoskiej – Obszaru Natura 2000 poprzez renaturyzację wykupionych gruntów” z edycji 2010 r. Nr zadania LIFE10NAT/PL/655 (nazwa skrócona: ActiveKPN). Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na 5 568 653 €, tj. 22 172 653,00 zł, w tym 50% ze środków unijnych LIFE+ i 50% z NFOŚiGW. Realizacja trwać będzie 43 miesiące, od 1 IX 2011 r. do 31 III 2015 r. Okres trwałości zadania – 5 lat od daty zakończenia projektu.

 

Dotacja Unii Europejskiej odbywa się dzięki LIFE+, który jest instrumentem finansowym koncentrującym się wyłącznie na projektach związanych z ochroną środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań w zakresie ochrony przyrody.

Kampinoski Park Narodowy jest głównym beneficjentem przedsięwzięcia biorącego udział w komponencie I LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna, który dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych. Jest to największe dofinansowanie, jakie nasz park otrzymał kiedykolwiek na zadania statutowe. Realizacja projektu przyczyni się głównie do utrzymania na odpowiednim poziomie gatunków i siedlisk priorytetowych, a jednocześnie ochrony wielu innych gatunków „naturowych”. Zostanie wykupione i przywrócone przyrodzie ok. 200 ha gruntów, głównie leśnych, użytkowanych rolniczo i zabudowanych. Planuje się zlikwidować (przez rozbiórkę) 18 gospodarstw, których budynki, ogrodzenie itp. stanowią barierę uniemożliwiającą swobodne przemieszczanie się zwierząt. Renaturyzacja na gruntach wykupionych w ramach projektu związana będzie z zalesieniem ok. 20 ha i selektywnym nasadzeniem wspomagającym naturalną sukcesję na 80 ha. Przeprowadzenie odkrzaczania i koszenie planuje się na ok. 130 ha, w tym na ok. 98 ha gruntów wykupionych w ramach projektu.

Do realizacji przedsięwzięcia zostaną zatrudnieni koordynatorzy projektu – techniczny i finansowy. Wybrani zostaną także eksperci-przyrodnicy, którzy przeprowadzą monitoring gatunków i siedlisk na obszarach wykupywanych. Dzięki sprzętowi zakupionemu ze środków projektu oraz wykonaniu metamodelu możliwe będzie sporządzenie bazy danych pomocnej m.in. przy planowaniu konkretnych zadań renaturyzacyjnych w przyszłości.

Ze względu na przyjęte założenia i specyfikę komponentu LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna prace związane z ochroną czynną wykupywanych gruntów mogą być przeprowadzone tylko raz. Przez cały okres trwania projektu prowadzona będzie kontrola gatunków inwazyjnych wraz z próbą ich eliminacji.

W celu upowszechnienia projektu zamierza się m.in. wydać folder tematyczny i wykonać 10 tablic informacyjnych przy ścieżkach edukacyjnych, szlakach i w miejscach przeprowadzania działań renaturyzacyjnych. Planuje się także w maju 2012 r. organizację konferencji prasowej w ramach obchodów 20. rocznicy programu LIFE i ustanowienia Dyrektywy Siedliskowej.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo