• image

Dnia 30.03.2012 r. przedłożono Komisji Europejskiej do oceny tzw. Raport Wstępny (Inception Report). Raport jest jednym z dokumentów sprawozdawczych wymaganych podczas realizacji projektu finansowanego z funduszy unijnych LIFE+. Przedstawia dotychczasowy stopień realizacji zadań, finansową sytuację projektu i określa, czy przedsięwzięcie jest na właściwej drodze do osiągnięcia założonych celów.

 

            Od początku trwania projektu (tj. od września 2011 r.) beneficjent – Kampinoski PN, skupił się przede wszystkim na wykupach gruntów. W drodze przetargu został wybrany notariusz oraz rzeczoznawca majątkowy (październik 2011 r.). Z wykonawcami tymi zostały podpisane umowy związane z realizacją zadań projektu. Dotychczas podpisano 11 aktów notarialnych – transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości na cele ochrony przyrody, wykupiono 17 działek ewidencyjnych, około 27 ha gruntów prywatnych, w tym 4 gospodarstwa zabudowane. Łączny koszt zakupu tych nieruchomości (wraz z kosztami obsługi notarialnej i sporządzenia operatów szacunkowych) wyniósł ok. 3 277 tys. zł. Całość funduszy przeznaczonych na ten cel pochodziła ze środków unijnych instrumentu finansowego LIFE+ pochodzących z przyznanej przez Komisję Europejską płatności początkowej. Wszystkie wykupione działki będą podlegały działaniom renaturyzacyjnym, a wykupione gospodarstwa – rozebrane. O wyborze konkretnych działań ochronnych na gruncie będzie decydowało przede wszystkim położenie danej nieruchomości, warunki siedliskowe, przeprowadzony monitoring i ekspertyza przyrodnicza, ilość zadrzewień, naniesienia antropogeniczne oraz wyniki meta-modelu.

W Raporcie Wstępnym przedłożono Komisji Europejskiej istotne zmiany związane z nabyciem przez beneficjenta osobowości prawnej. Zmieniła się także struktura finansowania projektu – 50% wsparcie unijne, 45% współfinansowanie NFOŚiGW (podpisanie stosownego aneksu do umowy) i 5% wkład własny.

W Raporcie przedstawiono Komisji propozycje zapewnienia wkładu własnego beneficjenta w projekt, wprowadzenia zmian ilościowych i rzeczowych dostarczonego sprzętu komputerowego pomiarowego i optycznego, przeniesienia części wydatków pomiędzy zadaniami i zwiększenia wydatków na zakup samochodu terenowego.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo