• image

b_0_200_16777215_00___images_life_dzialania_ochr_1.jpg29 maja w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach obchodów 20-lecia powstania Instrumentu Finansowego LIFE oraz realizacji zadań związanych z rozpowszechnianiem wiedzy o projekcie „ActiveKPN” odbyła się konferencja prasowa „Działania ochronne na wykupionych gruntach prywatnych”. Dotyczyła realizowanego przez park projektu „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”, (nazwa skrócona: ActiveKPN), wspieranego środkami Instrumentu Finansowego LIFE+ na podstawie umowy nr LIFE10 NAT/PL/655, środków Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska (NFOŚiGW) – umowa nr 306/2011/Wn07/OP-PO-LF/D oraz wkładu własnego beneficjenta.

 

b_0_200_16777215_00___images_life_dzialania_ochr_2.jpgW konferencji udział wzięli przedstawiciele kilkunastu redakcji. NFOŚiGW reprezentowali: pani Agnieszka Rusinowicz z wydziału ds. projektów UE Departamentu Ochrony Przyrody oraz rzecznik prasowy – pan Witold Maziarz. W krótkiej prezentacji przypomniana została charakterystyka Instrumentu Finansowego LIFE. Podkreślono również, że w czasie 20 lat funkcjonowania LIFE, Komisja Europejska sfinansowała ponad 1250 projektów służących ochronie przyrody i udzieliła dofinansowania w kwocie ponad 1,2 bln euro. W naborach 2008 - 2010 Polska pozyskała z Komisji Europejskiej ponad 30,5 mln euro, z czego 22,4 mln (ponad 74 %), to projekty przyrodnicze.

Kampinoski Park Narodowy jako beneficjent projektu przedstawił gościom główne założenia i cele projektu, o których opowiadał m.in. zastępca dyrektora KPN Mirosław Markowski. Wśród licznie poruszanych tematów były m.in. dotyczące wykupu nieruchomości prywatnych, problemów związanych m.in. z presją urbanizacyjną na obszar parku, regulacją stosunków wodnych i sposobami ochrony gatunków i siedlisk wymienionych w Dyrektywach Ptasiej i Siedliskowej. Spotkanie zakończyła sesja terenowa w trakcie której dziennikarze obejrzeć mogli jedno z wykupionych na cele realizacji projektu gospodarstw.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo