• image

Zalesianie
Zalesianie
Z końcem listopada br. zakończono ostatnie prace renaturyzacyjne prowadzone w ramach projektu LIFE+ „ActiveKPN”. W sumie w ramach projektu przeprowadzono zabiegi ochrony czynnej na ponad 230 ha gruntów. Były to w zdecydowanej większości grunty wykupione przez Kampinoski Park Narodowych dzięki projektowi LIFE+, ale także sąsiednie grunty będące w zarządzie KPN.

Podjęte działania to koszenie, odkrzaczanie, zalesianie i selektywne nasadzenia wspierające naturalną sukcesję.

Spośród tych działań najwięcej było koszenia. Objęło ono łącznie w latach 2013-2015 aż 131 ha łąk. Drugim działaniem ochrony czynnej terenów otwartych było odkrzaczanie, które przeprowadzono na powierzchni 4,9 ha. Miało ona na celu ochronę szczególnie cennych siedlisk łąkowych przed zarastaniem. Tereny odkrzaczone w ramach projektu „ActiveKPN” będą w następnych latach koszone. Inny charakter miały pozostałe zabiegi renaturyzacyjne. Były to zalesienia, które wykonano na łącznej powierzchni nieco ponad 10 ha, a także selektywne nasadzenia. Te ostatnie zmierzały do wsparcia naturalnej sukcesji poprzez dosadzenia cennych gatunków drzew i krzewów przyspieszając naturalne procesy zachodzące na terenach niegdyś intensywnie użytkowanych, a obecnie porzuconych przez ludzi.

Koszenie
Koszenie
Więcej zdjęć ...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo