• image

b_0_200_16777215_00___images_life_2015-10-01b.JPG

Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej finansującym projekty z zakresu ochrony środowiska i przyrody, w tym w szczególności dotyczące ochrony sieci Natura 2000. Jest to program o tyle nietypowy, że decyzje o przyznaniu dofinansowania na realizację projektów podejmuje bezpośrednio Komisja Europejska. Jego struktura finansowa jak i rzeczowa jest również nieco inna niż pozostałych środków unijnych. Stąd też od jakiegoś czasu wśród beneficjentów realizujących w Polsce projekty LIFE narastała potrzeba spotkania się i omówienia dobrych praktyk, a także przedyskutowania problemów, które można napotkać przy pracy nad realizacją projektów LIFE. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie Kampinoski Park Narodowy (KPN) wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (ZPKWŚ) podjął się organizacji dwóch tego typu spotkań roboczych. Pierwsze w nich odbyło się w dniach 1 i 2 października 2015 r. w KPN, drugie odbędzie się ZPKWŚ w listopadzie br.

Na spotkanie w Kampinoskim Parku Narodowych przybyli przedstawiciele 20 beneficjentów realizujących łącznie 23 projekty LIFE. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. NFOŚiGW pełni funkcję Krajowej Instytucji Wdrażającej projekty LIFE, Krajowego Punktu Kontaktowego instrumentu finansowego LIFE, i ostatnie (w kolejności, ale nie w ważności) współfinansuje realizowane w Polsce projekty LIFE. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 59 osób. Obrady miały charakter roboczy. Uczestnicy spotkania podzielili się na grupy omawiające przy osobnych stolikach cztery główne zagadnienia związane z realizacja projektów LIFE. Osobami koordynującymi prace poszczególnych stolików byli: p. Anna Mendel z Fundacji Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa (stolik finansowy), p. Piotr Niedbał z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (stolik postępu rzeczowego), p. Lech Krzysztofiak z Wigierskiego Parku Narodowego (stolik zmian w projektach i kontaktów z Komisją Europejską), oraz p. Katarzyna Barańska z Klubu Przyrodników (stolik raportu końcowego i trwałości projektu). Pod koniec pierwszego dnia obrad moderatorzy poszczególnych stolików przedstawili szczegółowe tematy omawiane przy poszczególnych stolikach wszystkim uczestnikom spotkania, a na zakończenie głos zabrali wicedyrektor KPN p. Anna Wilińska oraz kierownik Wydziału ds. Programu LIFE w NFOŚiGW p. Andrzej Muter. Wielu uczestników spotkania podkreślało, że spotkanie wniosło bardzo wiele praktycznych informacji, które z pewnością pomogą w realizacji ich projektów.

Drugi dzień spotkania poświęcony był na wycieczkę terenową i zapoznanie uczestników z dwoma projektami LIFE realizowanymi w Kampinoskim Parku Narodowym: „ActiveKPN” (LIFE10 NAT/PL/000655) i „Kampinos Wetlands” („Kampinoskie Bagna”, LIFE12 NAT/PL/000084). Uczestnicy spotkania podjechali autokarem na miejsca realizacji tych projektów w okolice Roztoki, Sowiej Woli i Górek, a także na Grochalskie Piachy.

Z całą pewnością spotkanie to nie wyczerpało listy tematów, które wydają się konieczne do omówienia na drugim zapowiedzianym już spotkaniu, które w podobnej formule odbędzie się w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. O wadze tego spotkania nich świadczy fakt, że po jego zakończeniu cześć uczestników kontynuowała rozmowy już w węższym gronie.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu. To dzięki Państwa zaangażowaniu i otwartości mogliśmy wspólnie podzielić się jakże cennymi doświadczeniami.

b_0_200_16777215_00___images_life_2015-10-02d.JPG

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo